لیست کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

رديف کارشناس کد ملی موبایل شماره عضویت رشته گروه
1 مهندس منصور رحمتی 486-905379-9 09111774781 منابع اب ومعادن-معادن
2 مهندس محمود مقصود لو محلی 212-207441-8 09113771002 2601670001 مهندسی معدن منابع اب ومعادن-منابع آب
3 مهندس حسن سعیدی تبار 106-213347-1 09113715715 2601670004 مهندسی کشاورزی گرایش ابیاری منابع اب ومعادن-منابع آب
4 مهندس علیرضا پارسا مهر 212-137629-1 09111713946 2601670006 زمین شناسی منابع اب ومعادن-منابع آب
5 مهندس یحیی لطفی 212-128982-8 09113710414 2601670007 زمین شناسی منابع اب ومعادن-منابع آب
6 مهندس حمید رضا مقصود لو 226-937750-8 09113711960 2601670012 مهندسی عمران-اب منابع اب ومعادن-منابع آب
7 مهندس دانیال خسروی 216-144672-1 09111263024 منابع اب ومعادن-منابع آب
8 مهندس رجب طعنه 497-952242-4 09112730456 2603670003 مهندسي كشاورزي زراعي با گرايش آبياري منابع اب ومعادن-منابع آب
9 مهندس محمودرضا غفاری 221-869640-1 09113755231 2603670011 مهندسی کشاورزی منابع اب ومعادن-منابع آب
10 مهندس نصرالله مازندرانی 224-913756-0 09112713714 2610670005 مهندسي كشاورزي گرايش آبياري منابع اب ومعادن-منابع آب
11 مهندس اضغر فروغی 172-884834-2 09112702316 2610670009 مهندسي زراعي گرايش آبياري و آباداني منابع اب ومعادن-منابع آب
12 مهندس عاشور قلیچ بروسان 203-012423-0 09111799217 2611670008 مهندسي كشاورزي- آبياري منابع اب ومعادن-منابع آب
13 مهندس غلامرضا بلالی 487-971540-9 09113719177 2608670010 مهندسی کشاورزی (گرایش آبیاری) منابع اب ومعادن-منابع آب
14 محمد حسین سیفی 212-122277-4 09123757260 2601590001 علوم سياسي و حقوقي قضائي ارزشیابی اموال منقول-لوازم خانگی و اداری
15 ابراهیم عاشقان 209-167673-1 09111712409 2601590002 اقتصاد ارزشیابی اموال منقول-لوازم خانگی
16 بهروز باقی زاده 203-149552-6 09119970070 2615590003 فرهنگ و معارف اسلامي گرايش فقه و حقوق ارزشیابی اموال منقول-لوازم خانگی و اداری
17 دکتر حمید رضا یزدی 224-939293-5 09111711391 2601390001 داروسازي عمومي امور پزشکی-داروسازی و سم شناسی
18 مهندس محمد دولت ابادی 459-169782-7 09111719036 2601640001 مهندسي علوم وصنايع غذايي شاخه تبديل مواد غذايي امور پزشکی-مواد غذایی و مسمومییتهای ناشی ازان
19 دکر رویا کردرستمی 579-973652-4 09111750346 2601640002 (پزشكي) امور پزشکی-مواد غذایی و مسمومییتهای ناشی ازان
20 غلامعلی لشکربلوکی 224-970471-6 09111710376 2605640003 تغذیه امور پزشکی-مواد غذایی و مسمومییتهای ناشی ازان
21 رضا اسلانی کتولی 226-970410-1 09101061189 امور مالی-آمار
22 دین محمد شاهی 226-960319-2 09111715480 2601130001 مديريت دولتي امور مالی-اموربازرگانی
23 مهدی جمال لیوانی 224-969250-5 09113712867 2601130002 مدیریت بازرگانی- مالی امور مالی-اموربازرگانی
24 محمد شاهزیدی 212-133255-3 09113710899 260110003 مدیریت بازرگانی امور مالی-اموربازرگانی
25 رقیه ضمیری 212-127608-4 09111779161 2601130004 مدیریت بازرگانی امور مالی-اموربازرگانی
26 افشین کیاپور کیاپور 272-018467-5 09111752843 2601270003 مديريت بيمه امور مالی-بیمه
27 زین العابدین اجلالی 212-136616-4 09113737220 2615270001 مديريت بيمه امور مالی-بیمه
28 هوشنگ جوانمردقره شیران 212-188731-8 09112702234 امور مالی-تعیین نفقه
29 سید کامران کاظمی 004-839089-5 09113753082 2601330002 حقوق قضائي امور مالی-تعیین نفقه
30 محترم محمدی 212-182902-4 09111704392 2601330003 حقوق قضائي امور مالی-تعیین نفقه
31 پارسا قربان نژاد 212-061066-5 09117019954 2601330004 حقوق قضائي امور مالی-تعیین نفقه
32 محمد جعفر صالحی 212-111968-1 09111770138 2601370001 حسابداري امور مالی-حسابداری و حسابرسی
33 علی خامکی 212-084356-2 09113714595 2601370004 حسابداري امور مالی-حسابداری و حسابرسی
34 حسین شریفی 212-138103-1 09113710736 2601370002 حسابداري امور مالی-حسابداری و حسابرسی
35 امیررضا کشقی 459-113029-0 091137517743 2601370007 حسابداري امور مالی-حسابداری و حسابرسی
36 مجتبی جمالی 224-938611-0 09111756617 2601370009 مدیریت دولتی امور مالی-حسابداری و حسابرسی
37 محمد دیلمی 212-124216-3 09113751832 2601370010 حسابداري امور مالی-حسابداری و حسابرسی
38 سعید شریفی 226-938453-9 09113708374 2601370011 حسابداري امور مالی-حسابداری و حسابرسی
39 علی یوسفی 226-886369-7 09113770964 2601370017 حسابداری امور مالی-حسابداری و حسابرسی
40 احمد اقبالی 572-985391-2 09111716181 2601370021 حسابداري امور مالی-حسابداری و حسابرسی
41 محمد مهدی احمد دوست 212-190931-1 09113774069 2601370023 حسابداري امور مالی-حسابداری و حسابرسی
42 علیرضا شعرباف 212-125112-1 09112752848 2601370025 حسابداري امور مالی-حسابداری و حسابرسی
43 یوسف حبیب زاده 489-907439-7 09112743856 2611370013 حسابداري امور مالی-حسابداری و حسابرسی
44 قربان محمد سمندر 486-933020-2 09111764115 2611370014 حسابداري امور مالی-حسابداری و حسابرسی
45 محمد آقازاده 203-029637-6 09112791624 2615370003 حسابداري امور مالی-حسابداری و حسابرسی
46 مشدی برات خرمالی 203-055815-1 09113720208 2615370005 حسابداري امور مالی-حسابداری و حسابرسی
47 فاطمه صباغ کلجائی 624-966307-1 09111756707 2615370012 حسابداري امور مالی-حسابداری و حسابرسی
48 عبدالحکیم کلامی 203-014283-2 09113768900 2615370016 مدیریت امور مالی-حسابداری و حسابرسی
49 احمد عطائی قوجق 203-036033-3 09119726197 26515370020 مدیریت دولتی امور مالی-حسابداری و حسابرسی
50 سلیمان نوری قرقی 486-955826-2 09113766734 2616370022 حسابداري امور مالی-حسابداری و حسابرسی
صفحه:     1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |