لیست کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

رديف کارشناس کد ملی موبایل شماره عضویت رشته گروه
1 مهندس مهدی قاسم نژاد 499-928832-1 09372943648 2601410058 مهندسي عمران-عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
2 مهندس حجت اله عامری 212-214960-4 09111712793 2601410062 عمران- مكانيك خاك و پي راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
3 مهندس رمضان پاکمهر 212-103513-3 09111759062 2601410070 مهندسي عمران- عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
4 مهندس حمید رضا قمصری 005-652248-7 09113754572 2601410075 مهندسي عمران-آب راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
5 مهندس احسان کمالی 006-205726-1 09111778769 2601410077 مهندسي عمران- مكانيك خاك و پي راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
6 مهندس عباس واثقی 212-072727-9 09111775058 2603410037 مهندسي عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
7 مهندس سید کمال حسینی نژاد 456-919867-8 09111718318 2603410050 مهندسي ساختمان و تأسيسات كشاورزي راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
8 مهندس سید امیر مسعودی 087-235188-2 09111751575 2603410078 ن راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
9 مهندس افراسیاب میرزایی 216-151206-4 09111264345 2603410079 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
10 مهندس رامیار رحمانی 212-145943-1 09113715031 2604410028 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
11 مهندس حسن مقصودلو 212-054722-1 09111777754 2604410033 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
12 مهندس فریبرز اسماعیلی 223-974744-7 098113731546 2604410038 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
13 مهندس محمود مخدومی 223-976875-4 09111772503 2609410059 هندسي عمران- عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
14 مهندس حسین رضوی 223-977769-9 09111711408 2604410063 مهندسی عمران- عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
15 مهندس عبداله صفری 224-931817-4 09111718079 2604410065 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
16 مهندس وحید مازندرانی 005-495650-1 09111770029 2604410067 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
17 مهندس محسن شفیعی اردکانی 423-011577-6 09171412367 2604410073 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
18 مهندس محمد حسن جعفری 224-975406-3 09111713132 2605410072 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
19 مهندس حسین محمدی 487-980911-1 09113730615 2606410030 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
20 مهندس محمد عسگری 045-233009-2 09121869137 2606410066 مهندسي عمران- راه و ساختمان راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
21 مهندس محمد لطفی کتولی 226-883068-3 09111719603 2608410009 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
22 مهندس عبدالحسین سید قاسمی 212-119116-1 09111712553 2608410010 مهندسي راه وساختمان راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
23 مهندس ابوالحسن میقانی 459-161938-9 09113711317 2608410012 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
24 مهندس عبدالحمید بدراقی 226-899962-9 09111718843 2608410025 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
25 رحمت اله یزدان پور 212-178830-1 09111712107 2608410036 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
26 مهندس مهدی خاکی 212-139827-9 09119735171 2608410039 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
27 مهندس علی داورزنی 226-938243-9 09111777183 2608410040 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
28 مهندس علی عباسی مقدم 226-969807-1 09113752903 2608410056 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
29 مهندس بهنام ملک محمودی 579-972328-7 09112770298 2608410060 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
30 مهندس علی زنگانه 226-937072-4 09111721704 2608410061 مهندسي عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
31 مهندس غدیر ابرسجی 226-969861-4 09111751435 2609410023 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
32 مهندس محمد جرجانی 487-947148-8 09111708529 2609410026 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
33 مهندس پرویز مهماندوست 203-033519-3 09112716108 2609410048 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
34 مهندس حمیدرضا کریم زاده 212-145846-8 09111771454 2610410076 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
35 مهندس عادل مصدقی 224-914399-4 09111783730 2610410064 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
36 مهندس علی حاجی پروانه 459-117731-9 09112777207 2610410071 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
37 مهندس عبدالغفور قزاقی 488-875365-2 09113741468 2611410042 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
38 مهندس رضا گزمه 486-963842-8 09111763016 2611410045 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
39 مهندس هادی گزمه 486-907466-4 09111762181 2611410052 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
40 مهندس سلطانعلی عباسی 367-382294-2 09113729827 2611410052 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
41 مهندس رضا ازاده 520-957365-6 09111721802 2613410053 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
42 مهندس اق اویلی عظیمی 203-005909-9 09111768535 2615410004 مهندسي راه وساختمان راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
43 مهندس علی اکبر صیامی گرجی 218-177846-0 09111721091 2615410014 مهندسي راه وساختمان راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
44 مهندس کریم هیوه چی 203-181743-4 09111723188 2615410017 مهندسي عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
45 مهندس مهدی خوزین 212-187874-2 09111754598 2615410027 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
46 مهندس جواد مسگریان 203-020656-3 09111762411 2615410031 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
47 مهندس علی مهمان دوست 203-033516-9 09113720852 2615410034 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
48 مهندس رضا نیکزاد 203-158018-3 09111722268 2615410035 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
49 مهندس رضا عرفانیان 203-158329-8 09113760716 2615410041 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
50 مهندس عبدالوهاب قزلجه 624-952450-9 09113763982 2615410043 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
صفحه:     1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |