لیست کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

رديف کارشناس کد ملی موبایل شماره عضویت رشته گروه
1 مهندس دانیال اسدی 216-156937-6 09124708318 2615410054 راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
2 مهندس عبدالصالح بازیار 203-022900-8 09111718540 2615410068 مهندسي عمران-آب راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
3 مهندس شهرام کوسه غراوی 486-905431-0 09111722188 2616410044 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
4 مهندس مهدی شیخی 488-941368-5 09111790756 2617410055 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
5 مهندس مهران یسطامی مفرد 212-023836-7 09111718921 2617410069 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
6 مهندس سلطانعلی قره سفلو 448-937363-2 09111723335 2617410074 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
7 مهندس حامد اسلامی 212-141205-0 09111716803 2601630001 مهندسی معماری راه و ساختمان و نقشه برداری-معماری داخلی وتزئینات
8 مهندس عبدالرضا چراغعلی 212-138843-5 09113712534 2601630002 مهندسي معماري راه و ساختمان و نقشه برداری-معماری داخلی وتزئینات
9 مهندس حمید رضا مهاجر نوعی 212-210827-4 09111754233 2601630003 مهندسی معماری راه و ساختمان و نقشه برداری-معماری داخلی وتزئینات
10 مهندس رمضان طیفوری 212-243309-4 09113754766 2601630004 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
11 مهندس علی اکبر اسفندیاری 226-932138-3 09111751806 2601740001 مهندسي نقشه برداري راه و ساختمان و نقشه برداری-نقشه برداری
12 مهندس کامران کبیری بالاجاده 212-132470-4 09113711606 2601740003 مهندسي عمران- نقشه برداري راه و ساختمان و نقشه برداری-نقشه برداری
13 مهندس علی اصغر عمرانی 212-118861-4 09111717890 2601740004 مهندسي نقشه برداري راه و ساختمان و نقشه برداری-نقشه برداری
14 مهندس ناصر حاجی صادقی 459-095078-2 09111753878 2601240001 مهندسي برق- مهندسي ارتباط صنعت و فن-رشته برق-الکترونیک ومخابرات
15 مهندس احمد سبحانی 488-923730-5 09111781834 2603240002 مهندسي مكاترونيك صنعت و فن-رشته برق-الکترونیک ومخابرات
16 مهندس امیر هوشنگ بخارائیان 203-008711-4 09113713251 2601250001 مهندسي برق قدرت صنعت و فن-رشته برق-ماشین وتاسیسات کارخانجات
17 مهندس عبدالرحمن تزری 224-955155-3 09113710275 2601250002 مهندسي برق، فوق ليسانس مديريت صنعت و فن-رشته برق-ماشین وتاسیسات کارخانجات
18 مهندس ابراهیم جهانی 367-284922-7 09113714593 2601250003 مهندسي تأسيسات مكانيك صنعت و فن-رشته برق-ماشین وتاسیسات کارخانجات
19 مهندس سید علی مرد مومن 212-125887-6 09111717210 2601250005 مهندسي برق صنعت و فن-رشته برق-ماشین وتاسیسات کارخانجات
20 مهندس عبدالرضا جعفرزاده 079-028682-3 09113715206 2601250007 صنعت و فن-رشته برق-ماشین وتاسیسات کارخانجات
21 مهندس سید علی اکبر میر کریمی 212-116995-4 09111712266 2601250010 مهندسي مكانيك صنعت و فن-رشته برق-ماشین وتاسیسات کارخانجات
22 مهندس علی مقصودلو 212-210362-0 09113712062 2601250010 مهندسي مكانيك (حرارت و سيالات) صنعت و فن-رشته برق-ماشین وتاسیسات کارخانجات
23 مهندس ولی اله ولیپور سلیمی 209-319124-5 09111753530 2601250011 مهندسي مكانيك صنعت و فن-رشته برق-ماشین وتاسیسات کارخانجات
24 مهندس عبدالحمید رئوفی 224-914822-8 09113757678 2601250012 مهندسي مكانيك(حرارت و سيالات) صنعت و فن-رشته برق-ماشین وتاسیسات کارخانجات
25 مهندس کیوان فرح زاد 218-113025-6 09111714119 2601250013 مهندسي برق- قدرت صنعت و فن-رشته برق-ماشین وتاسیسات کارخانجات
26 مهندس مهدی ارشاد 212-146634-7 09111750534 2601250014 مكانيك- حرارت و سيالات صنعت و فن-رشته برق-ماشین وتاسیسات کارخانجات
27 مهندس رضا نوری قره تپه 218-029167-1 09113774860 2601250016 لیسانس مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات صنعت و فن-رشته برق-ماشین وتاسیسات کارخانجات
28 مهندس سیف اله علی نیا 206-220471-1 09113110371 2603250008 مهندسي مكانيك (حرارت و سيالات) صنعت و فن-رشته برق-ماشین وتاسیسات کارخانجات
29 مهندس داود علی بابایی 209-191370-7 09113710717 2603250015 مهندسي مكانيك(حرارت و سيالات) صنعت و فن-رشته برق-ماشین وتاسیسات کارخانجات
30 مهندس قاسمعلی زمانی 459-162742-1 09113721324 2615250004 مهندسي مكانيك صنعت و فن-رشته برق-ماشین وتاسیسات کارخانجات
31 مهندس محمود سپهری 212-182652-1 09123039510 2601300001 مهندسي مكانيك (تبديل انرژي) صنعت و فن-رشته تاسیسات ساختمانی
32 مهندس حسین ویزواری 003-080959-2 09111714156 2601300002 مهندسي مكانيك صنعت و فن-رشته تاسیسات ساختمانی
33 مهندس سید زمان حسینی 212-207857-1 09111755368 2601300003 صنعت و فن-رشته تاسیسات ساختمانی
34 مهندس علی طالبی 216-020653-9 09111711283 2601480001 مهندسي شيمي (گاز) صنعت و فن-رشته صنایع گاز-گازرسانی
35 مهندس مسعود فریدی نیا 214-024740-1 09113776406 2601480002 مهندسي مكانيك ( حرارت وسيالات ) صنعت و فن-رشته صنایع گاز-گازرسانی
36 مهندس محمدرضا اخوت 212-187468-2 09111710147 2601550002 مهندسي فناوري اطلاعات - مخابرات امن صنعت و فن-رشته کامپیوتر
37 مهندس اسماعیل کیا 224-917450-4 09111703759 2601680001 مهندسي پزشكي صنعت و فن-رشته مهندسی پزشکی-لوازم تجهیزات پزشکی
38 الهه غیناقی 212-142809-7 09111719237 2601180001 دبيري تربيت فنون هنری-امور ورزشی
39 مهندس علیرضا ابراهیمی 212-213595-6 09111751758 2601010002 مهندسي شيلات ومحيط زيست کشاورزی و منابع طبیعی-ابزیان وشیلات
40 مهندس عبدالکریم خداشناس 203-183673-0 09113701049 2615010001 مهندسي كشاورزي (علوم دامي) کشاورزی و منابع طبیعی-ابزیان وشیلات
41 مهندس فرهاد خرمالی 203-157021-8 09113760124 2615010003 مهندسي شيلات کشاورزی و منابع طبیعی-ابزیان وشیلات
42 مهندس کمال توماج نیا 628-972967-5 09119976784 2615010004 مهندسي شيلات و محيط زيست کشاورزی و منابع طبیعی-ابزیان وشیلات
43 مهندس سید ابراهیم سید هاشمی 212-121685-5 09112755838 2601400003 مهندسي دامپروري کشاورزی و منابع طبیعی-دامپروری دامپزشکی
44 مهندس اسماعیل کریمی 642-986935-0 09021712362 2601400004 مهندسي دامپروري کشاورزی و منابع طبیعی-دامپروری دامپزشکی
45 دکتر احمد علی فیوضی یوسفی 203-146618-6 09113716369 2601400006 دكتراي دامپزشكي کشاورزی و منابع طبیعی-دامپروری دامپزشکی
46 دکتر عبدالخلیل اغیل ماهیگیر 223-952195-3 09111719068 2603400008 دكتراي دامپزشكي کشاورزی و منابع طبیعی-دامپروری دامپزشکی
47 مهندس ابوالقاسم قرائی 226-883574-1 09111773449 2608410001 مهندسي كشاورزي (دامپروري) کشاورزی و منابع طبیعی-دامپروری دامپزشکی
48 مهندس محمد محمودی 226-955932-0 09111712336 2609410011 مهندسي دامپروري - فوق ليسانس زراعت کشاورزی و منابع طبیعی-دامپروری دامپزشکی
49 دکتر سید احسان حسینی 224-913623-8 09111733104 2610410007 دكتراي دامپزشكي کشاورزی و منابع طبیعی-دامپروری دامپزشکی
50 مهندس رحیم دیر فرد 486-964138-0 09112724780 2611400009 مهندسي توليدات دامي کشاورزی و منابع طبیعی-دامپروری دامپزشکی
صفحه:     1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |