لیست کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

رديف کارشناس کد ملی موبایل شماره عضویت رشته گروه
1 دکتر نادر گوگلانی 203-147791-9 09111721629 2615410002 دكتراي دامپزشكي کشاورزی و منابع طبیعی-دامپروری دامپزشکی
2 مهندس عبدالعظیم طاطاری 487-945947-1 09113763761 2615400005 مهندسي كشاورزي- امور دامي کشاورزی و منابع طبیعی-دامپروری دامپزشکی
3 مهندس محمد بردی توکلی داشلی برون 203-129842-9 09111721762 2615410010 کشاورزی و منابع طبیعی-دامپروری دامپزشکی
4 مهندس محمد بسیج 628-923919-8 09371041848 2615460001 مهندسي چوب وچوب شناسي کشاورزی و منابع طبیعی-صنایع چوب
5 مهندس رامین دانش راد 209-192317-6 09111761160 2615460002 مهندسي چوب وچوب شناسي کشاورزی و منابع طبیعی-صنایع چوب
6 مهندس محمد حسین کاویانی 212-122390-8 09121128395 2601570003 مهندسي كشاورزي (عمومي) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
7 مهندس سید محمد میررضائی 459-095295-5 09111714208 2601570004 مهندسي كشاورزي (زراعت و اصلاح نباتات) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
8 مهندس هوشیار کرد جزی 224-948546-1 09021712362 2601570006 مهندسي كشاورزي (زراعت واصلاح نباتات ) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
9 مهندس سید احمد مساواتی 387-094853-1 09111770554 2601570007 حاصلخيزي خاك کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
10 مهندس عزیز پاکزاد 162-004676-8 09111713217 2601570008 مهندسي كشاورزي ( رشته آبياري و آباداني) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
11 محمد علیرضا رازقندی 068-174162-7 09113753175 2601570011 مهندسي توليدات گياهي گرايش زراعت کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
12 مهندس قنبرعلی پاکدامنی 224-908574-9 09112771328 2601570015 مهندسي مرتعداري کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
13 مهندس محمد محسن ادهمی مجرد 223-970214-1 09112758472 2601570017 مهندسي منابع طبيعي (مرتعداري) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
14 مهندس محمد صادق صالحی 212-121781-9 09112736558 2601570019 مهندسي كشاورزي (زراعت) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
15 مهندس محمد پارسائی 497-935376-2 09113753343 2601570027 مهندسي كشاورزي (زراعت واصلاح نباتات ) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
16 مهندس علی ساوری 212-102756-4 09113714520 2601570033 مهندسي كشاورزي (زراعت و اصلاح نباتات) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
17 مهندس محمد رضا عباسی 212-046482-0 09113716779 2601570036 مهندسي كشاورزي (خاكشناسي) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
18 مهندس محمد قاسم افتخاری 218-089859-2 09119695184 2601570050 مهندسي كشاورزي (مرتع وآبخيز داري) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
19 مهندس عبداله باقریان لمراسکی 218-113862-1 09111718296 2601570051 مهندسي كشاورزي (زراعت واصلاح نباتات) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
20 مهندس محمد رضا پارسامهر 212-142756-2 09111751967 2601570053 مهندسي منابع طبيعي و آبخيزداري کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
21 مهندس علیرضا سوری 203-064677-6 09112756198 2601570056 مهندسي كشاورزي (زراعت و اصلاح نباتات) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
22 مهندس مازیار عسکری 212-139171-1 09113713670 2601570059 مهندسي كشاورزي (زراعت واصلاح نباتات) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
23 مهندس محمد رضا مبشری 212-040414-3 09112718996 2601570076 مهندسي كشاورزي(زراعت و اصلاح نباتات) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
24 مهندس ناصر وفائیان کاخکی 091-969297-4 09111716907 2601570082 مهندسي عملي حفاظت خاك و آبخيزداري کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
25 مهندس عبدالناصر اترک چالی 497-940483-9 09113758616 26015760084 مهندسي منابع طبيعي(مرتعداري) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
26 مهندس اسد موحدی صدر 212-017925-5 09111717301 2601570097 جنگلداري کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
27 مهندس داود مقدسی 212-186696-5 09112734122 2601570104 مهندسي منابع طبيعي جنگلداري کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
28 مهندس علی اصغر باقریان 579-964493-1 09113772466 2601570116 مهندسي كشاورزي (زراعت و اصلاح نباتات) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
29 دکتر عمران عالیشاه 576-986554-7 09111776853 2601570122 اصلاح نباتات کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
30 مهندس سیروس کرد رستمی 212-180883-3 09111757270 2601560124 كشاورزي اكولوژيك کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
31 مهندس سید عبداله حسینی 459-164954-7 09113741206 2602570030 مهندسي كشاورزي (زراعت واصلاح نباتات ) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
32 مهندس حبیب اله بذرافشان 624-984031-1 09111721932 2602570052 مهندسي كشاورزي (باغباني ) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
33 مهندس محمد صادق صابری 624-986899-2 09112724512 2602570069 مهندسي منابع طبيعي جنگلداري کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
34 مهندس مرتضی نوریان 624-966296-0 09113741184 2602570081 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
35 مهندس عبداله اریس 628-961399-5 09113757173 2603570018 مهندسي كشاورزي (عمومي ) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
36 مهندس محمد سن سبلی 497-934497-6 09111771723 2603570068 مهندسي كشاورزي جنگلداري کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
37 مهندس مرتضی محمد خانی 212-216760-2 09111750162 2603570077 مهندسي كشاورزي (زراعت و اصلاح نباتات) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
38 مهندس عبدالطاهر میرزاعلی 497-909049-4 09113715767 2603570094 مهندسي منابع طبيعي(بيابان زدايي) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
39 مهندس محمد وجدانی فر 497-909400-7 09112707954 2603570095 مهندسي منابع طبيعي(جنگلداري) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
40 مهندس سهراب سهرابی لطف ابادی 077-961266-3 09111771693 2603570120 مهندسي كشاورزي- زراعت کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
41 مهندس علی هوشنگی سلطانپور 038-102607-8 09112752387 2603570130 مهندسي كشاورزي- خاكشناسي کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
42 مهندس عبدالحکیم طریک 628-953966-3 09113731027 2604570009 مهندسي كشاورزي و علوم زراعي (گياهپزشكي) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
43 مهندس یوسفعلی مسعودی 487-973456-1 09113773529 2604570062 مهندسي توليدات گياهي (زراعت) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
44 مهندس عبدالمعروف ایری 223-963820-6 09113752779 2604570107 ترويج و آموزش كشاورزي کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
45 مهندس ایرج حبیبی پور 269-134816-4 09113758427 2604570109 مهندسي كشاورزي- خاكشناسي کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
46 مهندس حامد محمد قلی پور 628-986808-1 09385791700 2604570112 مديريت توسعه روستايي کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
47 مهندس فریدون نور گلدی 223-974487-1 09111785378 2605570043 مهندسي كشاورزي (زراعت واصلاح نباتات) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
48 مهندس ابوالفضل طهماسبی 094-277368-3 09111705501 2605570058 مهندسي منابع طبيعي (مرتعداري) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
49 مهندس سعید نصرتی 579-973454-8 09111564219 2605570080 مهندسي كشاورزي (زراعت و اصلاح نباتات) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
50 مهندس علی فیاض فر 224-860653-2 09113714677 2606570071 مهندسي زراعت و اصلاح نباتات کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
صفحه:     1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |