لیست کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

رديف کارشناس کد ملی موبایل شماره عضویت رشته گروه
1 مهندس عید محمد اسکندر لی 203-079194-6 09119711277 2607570024 مهندسي كشاورزي (زراعت واصلاح نباتات) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
2 مهندس محمد حسین مطلبی نژاد 487-962552-3 09113761867 2607570079 مهندسي كشاورزي (جنگلداري) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
3 مهندس غلامحسن غفاری توران 487-962552-3 09113721424 2607570088 مهندسي كشاورزي (زراعت و اصلاح نباتات) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
4 مهندس حسن قدیریان 212-020133-1 09111701347 2608570013 مهندسي كشاورزي(ترويج وآموزش كشاورزي) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
5 مهندس محمد رضا حاتمی 070-241435-2 09101060315 2608570021 مهندسي كشاورزي (زراعت و اصلاح نباتات) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
6 مهندس محسن مهاجر استر ابادی 212-066887-6 09113756799 2608570063 منابع طبيعي، آبخيزداري کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
7 مهندس حسن هنرپرست 259-375238-6 09113753389 2608570083 مهندسي كشاورزي رشته دامپروري کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
8 مهندس فرهاد بغدادی 203-149428-7 09111773588 2609570117 مهندسي كشاورزي- زراعت و اصلاح نباتات کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
9 مهندس علی ساورعلیا 212-242725-6 09111789249 2609570119 مهندسي كشاورزي- زراعت و اصلاح نباتات کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
10 مهندس ابوالفضل عرب نژاد 212-126210-5 09113714058 2610570016 مهندسي كشاورزي عمومي کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
11 مهندس سید احمد حسینی بالا جاده 224-938241-7 09113757606 2610570031 مهندسي كشاورزي (زراعت واصلاح نباتات) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
12 مهندس عید محمد فاروقی 212-034177-1 09111719830 2610570060 مهندسي كشاورزي (زراعت و اصلاح نباتات) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
13 مهندس صفر سواد کوهی 216-161712-5 09112265537 2610570099 كشاورزي- مرتع و آبخيزداري کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
14 مهندس سید هاشم موسوی نژاد 212-242521-0 09112751686 2610570105 مهندسي كشاورزي- جنگلداري کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
15 مهندس رحمت اله عربعلی 226-937872-5 09112732071 26105701110 كشاورزي جنگلداري کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
16 مهندس عزت اله معقولی 224-970246-2 09118712270 2610570113 كشاورزي – زراعت و اصلاح نباتات کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
17 مهندس محمد صادق بشکوفه 486-904915-5 09112744178 2611570026 مهندسي كشاورزي (مرتع وآبخيزداري ) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
18 مهندس کمال الدین حاجیلی دوجی 531-991660-4 09111723101 2611570029 مهندسي كشاورزي (مرتع وآبخيزداري ) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
19 مهندس احمد ثمری قراماخر 203-102713-1 09119796840 2611570044 مهندسي جنگل ومرتع کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
20 مهندس پیام آبروان 181-718803-8 09111791665 2611570049 مهندسي كشاورزي( زراعت) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
21 مهندس عبدالرحیم تیماج 628-986624-9 09112743857 2611570054 مهندسي كشاورزي ( باغباني ) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
22 مهندس محمد مبینی فر 488-887057-8 09111764036 2611570061 مديريت محيط زيست- حقوق محيط زيست کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
23 مهندس حسین دست رس 486-916372-1 09113725324 2611570086 مهندسي منابع طبيعي( مرتع و آبخيزداري) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
24 مهندس اسماعیل قرئی 486-979342-3 09113741476 2611570089 مهندسي كشاورزي(خاكشناسي) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
25 مهندس قادیر قلی کوچک نژاد 486-920025-2 09113767302 2611570091 مهندسي منابع طبيعي(آبخيزداري) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
26 مهندس احمد شیخی 488-873681-2 09111721989 26115701000 مهندسي كشاورزي (زراعت و اصلاح نباتات) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
27 مهندس محمود کلته 497-916007-7 09111723629 2611570125 مهندسي كشاورزي- جنگلداري کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
28 مهندس عیسی ملائی فر 486-923480-7 09112746398 2611570127 مهندسي منابع طبيعي- مرتع و آبخيزداري کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
29 مهندس حسن خسروی 488-923084-1 09111796072 2613570055 مهندسي كشاورزي (زراعت واصلاح نباتات) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
30 مهندس سید حامد شجاعی 212-191542-7 09119656172 2613570057 مهندسي منابع طبيعي (مرتع و آبخيزداري) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
31 مهندس حاجی کریم پورقاز 203-143904-9 09113722473 2613570066 مهندسي كشاورزي- جنگل و مرتع کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
32 مهندس جاوید حاجی محمدی انارکی 203-150797-4 09113721080 2615570067 مهندسي كشاورزي (زراعت و اصلاح نباتات) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
33 مهندس حسن کرد 488-914277-0 09113743006 2613570074 مهندسي كشاورزي- زراعت و اصلاح نباتات کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
34 مهندس عبدالرضا صادق زاده 075-975750-1 09155843329 2613570101 مهندسي كشاورزي(زراعت و اصلاح نباتات) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
35 مهندس مسلم تمرتاش 488-927448-0 09113763621 2613570118 مهندسي كشاورزي- زراعت کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
36 مهندس زهرا شیخی کوهسار 488-903628-8 09111791924 2613570121 مهندسي منابع طبيعي- مرتع و آبخيزداري کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
37 مهندس نور محمد قره باش 203-004773-2 09111723143 2615570001 مهندسي كشاورزي (صنايع كشاورزي) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
38 مهندس جلال یغمایی 203-143090-4 09111760515 2615570005 كشاورزي- خاكشناسي کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
39 مهندس علی امراللهی 444-956170-8 09123311829 2615570012 مهندسي كشاورزي (مرتع وآبخيزداري ) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
40 مهندس یوسف رضا نصیرائی 206-366151-0 09111761745 2615570020 مهندسي كشاورزي عمومي کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
41 مهندس عبدالجلیل چپرلی 203-048995-6 09111793087 2615570028 مهندسي كشاورزي (زراعت واصلاح نباتات ) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
42 مهندس محمود سیدی 223-961741-1 09111761972 2615570034 مهندسي عملي جنگل ومرتع کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
43 مهندس حاجی صاتلق فرشیدی 203-055861-3 09113767292 2615570038 مهندسي علوم زراعي کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
44 مهندس شمس اله گنجی جامعه شورانی 487-972455-6 09111760852 2615570041 مهندسي كشاورزي- زراعت کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
45 مهندس جلال الدین گوگلانی 203-012370-6 09112766433 2615570042 مهندسي كشاورزي (زراعت واصلاح نباتات) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
46 مهندس اباصل گرایلو 488-938226-7 09111761655 2615570047 مهندسي كشاورزي (علوم زراعي ) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
47 مهندس احمد پرتانی 068-176752-9 09113721117 2615570065 كارشناسي مهندسي كشاورزي (زراعت و اصلاح نباتات) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
48 مهندس خوجه دردی قوچ زاده 203-080811-3 09111722177 2615570073 مهندسي كشاورزي زراعت و اصلاح نباتات کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
49 مهندس ابوالفضل مشمول 203-155514-6 09111723651 2615570078 مهندسي كشاورزي (زراعت و اصلاح نباتات) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
50 مهندس علی اکبر شمشادیان 203-154715-1 09111761354 2615570087 مهندسي كشاورزي (توليدات گياهي) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
صفحه:     1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |