لیست کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

رديف کارشناس کد ملی موبایل شماره عضویت رشته گروه
1 مهندس پرویز کریمی 203-032033-1 09113767410 2615570090 مهندسي منابع طبيعي(بيابان زدايي) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
2 مهندس بهمن کوچه کی 628-972277-8 09112760472 2615570102 مهندسي كشاورزي (زراعت و اصلاح نباتات) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
3 مهندس سلیمان مارامائی 203-035172-5 09111761963 2615570103 مهندسي كشاورزي(زراعت و اصلاح نباتات) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
4 مهندس امین قرنجیک 203-155999-0 09112725640 2615570111 كشاورزي- زراعت و اصلاح نباتات کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
5 مهندس شاهپور یمرلی 628-972378-2 09113726259 2615570114 مهندسي كشاورزي - خاكشناسي کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
6 مهندس عبدالجلیل اکبری 624-932672-3 09113740172 2615570115 مهندسي كشاورزي- زراعت و اصلاح نباتات کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
7 مهندس محمد مهاجری 487-963599-5 09113727742 2615570128 مهندسي منابع طبيعي- جنگلداري کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
8 مهندس یازمراد کوسه غراوی 531-969779-1 09112776327 2616570075 مهندسي كشاورزي (ترويج و آموزش كشاورزي) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
9 مهندس ابراهیم حسین زاده 09111765716 2616570085 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
10 مهندس مشهد محمد محمدی 09111764162 2616570092 مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
11 مهندس خلیل حاجیلی دوجی 09113766499 2616570109 مهندسی کشاورزی- جنگلداری کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
12 مهندس یعقوب قربانی 09112743375 2616570123 مهندسی ماشین های سنگین ادوات کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
13 مهندس عیسی محمدی 09113742292 2616570126 مهندسی کشاورزی0 ماشین های کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
14 مهندس خلیل شایستگان 09111753774 2617570025 مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
15 مهندس قمبر خسروی 09113761950 261757032 مهندسی کشاورزی- امور زراعی کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
16 حسن کاوسی 09111762152 2617570040 مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
17 اسکندر حسینی 09111761638 2617570045 مهندسي كشاورزي (زراعت واصلاح نباتات) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
18 مهندس صفر سیجانی 09111765953 2617570046 مهندسی کشاورزی- جنگلداری کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
19 مهندس حمید رضا ادینا 09113740194 2617570064 مهندسي كشاورزي (زراعت و اصلاح نباتات) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
20 مهندس علی صلواتیان 09113727467 2617570070 مهندسی تولیدات گیاهی باغبانی کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
21 مهندس ابوطالب قزل سفلو 09113768348 2617570072 مهندسي كشاورزي (زراعت واصلاح نباتات ) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
22 مهندس حمید مصطفی لو 09119982103 2617570093 مهندسی منابع طبیعی کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
23 مهندس بایرامعلی تاسن 09113762885 2617570096 مهندسی جنگلداری کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
24 مهندس مرضیه رشید پور 09113727955 2617570098 مهندسی کشاورزی - زراعت کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
25 مهندس علیرضا وامنانی 09111794612 2617570129 مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
26 مهندس حسین سارانی 09113761187 2602580003 مهندسی کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی-گیاهپزشکی
27 مهندس کیانوش حق نما 09113768051 2606580002 مهندسی کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی-گیاهپزشکی
28 مهندس محمد امیر طوق زرین 09113740150 2611580004 مهنسی کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی-گیاهپزشکی
29 مهندس افشار شادی 09113760824 2615580001 حشره شناسی کشاورزی و منابع طبیعی-گیاهپزشکی
30 مهندس باقر مسگران کریمی 09111718972 2601610001 مهندسی خاک شناسی کشاورزی و منابع طبیعی-محیط زیست طبیعی
31 امین اله امینی نژاد 09112770051 2601110001 تعاون و تامین اجتماعی خدمات اداری وعمومی-اموراداری-استخدامی وتامین اجتماعی
32 سید غلامرضا نژاد حسینی 09112737440 2610110002 مدیریت اقتصادی خدمات اداری وعمومی-اموراداری-استخدامی وتامین اجتماعی
33 حسینعلی حستی خورشیدی 09113715671 2601080001 مدیریت دولتی ایمنی و حوادث-امور امنیت عمومی
34 نوراله روحی 09111712197 2601080002 مدیریت ایمنی و حوادث-امور امنیت عمومی
35 ولی اله حقیقت 09111778605 2601380001 فوق لیسانس بهداشت حرفه ای ایمنی و حوادث-حوادث ناشی از کار
36 احسان اله ابراهیمی 09113754597 2601380002 لیسانس بهداشت حرفه ای ایمنی و حوادث-حوادث ناشی از کار
37 جعفر معیری 09111776086 2601380004 شیمی ایمنی و حوادث-حوادث ناشی از کار
38 محمد رضا ذکریایی 09112733162 2610380003 لیسانس شیمی محض ایمنی و حوادث-حوادث ناشی از کار
39 احمدرضا قناد 457-922110-9 09111754842 2601-67-0014 تاسیسات آبیاری منابع اب ومعادن-منابع آب
40 المیرا یالبند 212-154554-9 09155211783 2601-67-0015 منابع اب ومعادن-منابع آب
41 حسن اخوان ماسوله 266-976862-8 09112700160 2601-37-0026 حسابداري امور مالی-حسابداری و حسابرسی
42 علی خوزین 472-301066-1 09123231461 2601-37-0028 حسابداري امور مالی-حسابداری و حسابرسی
43 حاجی محمد صحتی 486-979093-9 09111752396 2601-37-0029 حسابداري امور مالی-حسابداری و حسابرسی
44 محمد محسن زارعی فر 212-137858-8 09111751266 2601-14-0015 راه و ساختمان و نقشه برداری-امور ثبتی
45 رجب محمد میهن 203-159258-0 09111723170 2615-41-0089 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
46 عبدالغفور یاپنگ غراوی 531-984480-8 09113743043 2615-41-0090 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
47 منصور گرکز 497-980450-0 09113732173 2601-37-0006 حسابداري امور مالی-حسابداری و حسابرسی
48 احمد سردارزاده مجد 224-916882-2 09113731233 2610-41-0064 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
49 فرهنگ خلیلی 212-026201-2 09111750812 2610-41-0091 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
50 آرش جوادی 007-066233-9 09111710612 2612-41-0081 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
صفحه:     1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |