لیست کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

رديف کارشناس کد ملی موبایل شماره عضویت رشته گروه
1 شکراله سید قاسمی 2121313214 09111779176 2601250006 صنعت و فن-رشته برق-ماشین وتاسیسات کارخانجات
2 محمودرضا پزشکپور 2121325816 09113773383 2604570014 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
3 رحیم علیزاده 01723337791 2615570037 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
4 حسین بصیری 2572138557 09111761082 2615570010 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
5 عاشورقلی میکائیلی 6249580336 09111798864 2615100001 خدمات اداری وعمومی-امور اموزشی
6 ناهید طاطار 2120251789 09111713662 2601550001 کارشناسی ارشد کامپیوتر-نرم افزار صنعت و فن-رشته کامپیوتر
7 مجتبی بصیرت 9113713182 2605410099 راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
8 غلامرضا تیمور قاسم آبادی 09112773799 2601410100 راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
9 محمود سروی 09111754715 2618410101 راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
10 عظیم کر 09122301966 2615410102 راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
11 عبداله مهدوی 09365646029 2610410103 راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
12 احمد نوری 4888709831 09112729607 2617570158 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
13 مجتبی باقری هاشم اباد 2121110550 09112782678 2605570155 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
14 محمد رحیم زنگیدن 5319792158 2616570156 2616570156 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
15 حسن اقتدایی 2031563726 09111790748 2615570154 زراعت و اصلاح نباتات کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
16 حالی ظهری 2030936979 09381671618 2615570157 کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
17 سمیه شفایی نوده 6249731016 09111795233 2602330007 امور مالی-تعیین نفقه
18 محمود دوگونچی 2031034103 09111793034 2615-33-0006 حقوق خصوصی امور مالی-تعیین نفقه
19 عبدل احد باشقره 4979288847 09113713147 2601670019 زمین شناسی منابع اب ومعادن-منابع آب
20 مظهر هلاکو 2031856855 09112720811 2615670020 تاسیسات آبیاری منابع اب ومعادن-منابع آب
21 مجيد محمدی فر 2121506217 09111772417 2601380010 مهندسی شیمی ایمنی و حوادث-حوادث ناشی از کار
22 هدیه باقری 2122190639 09111718326 2601380008 مهندسی صنایع ایمنی و حوادث-حوادث ناشی از کار
23 علي اخوان مهدوي 2121019316 09111756095 2601380007 ایمنی و حوادث-حوادث ناشی از کار
24 آرمان عظیمی 2031691538 09122958284 2615740009 راه و ساختمان و نقشه برداری-نقشه برداری
25 مسعود جعفري رودسري 2691131033 09111456906 2691131033 راه و ساختمان و نقشه برداری-نقشه برداری
26 بهرام قديري سلطاني 5799457455 09124241833 2601590005 ارزشیابی اموال منقول-لوازم خانگی و اداری
27 صادق دلشاد 2120272018 09111711115 2601410112 عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
28 حسن تختی مقدم 0871866455 09117290901 2615410110 عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
29 کمال همتی 3359485645 09111719013 2615410110 راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
30 مهدي محمدی کاهه 2120284024 09113751626 2601410115 لیسانس مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
31 محسن کریمی 2121448403 09111750377 2619410116 لیسانس مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
32 شهاب موسی زایی 2030218091 09126846276 2615410117 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
33 موسي عباسی 2248536291 09111777469 2601410113 عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
34 مهدی قربانی 2120320748 09112719844 2601410115 عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
35 اسلام خرمالی 2030550507 09111766802 2615410111 عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
36 محمد نظری قریشی 2269214641 09119664061 2601740010 نقشه برداری راه و ساختمان و نقشه برداری-نقشه برداری
37 مهدی جهانبخش 2122492341 09112759586 2601370031 امور مالی-حسابداری و حسابرسی
38 مهدی جهانبخش 2122492341 09112759586 2601370031 امور مالی-حسابداری و حسابرسی
39 حسن باری 0939870738 09354086420 2601370030 امور مالی-حسابداری و حسابرسی
40 سید محسن ره انجام 2248872811 09113711080 2601370032 امور مالی-حسابداری و حسابرسی
41 یحیی حسن پور 2122157291 09112719863 2601400015 کشاورزی و منابع طبیعی-دامپروری دامپزشکی
42 رضا ضیایی 2120267200 09118805686 2601240005 صنعت و فن-رشته برق-الکترونیک ومخابرات
43 سید مهدی حسینی جبلی 0004-24-2601 09112772660 صنعت و فن-رشته برق-الکترونیک ومخابرات
44 حسن امیری 2121340459 09111750750 2601570152 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
45 محمدامين اسلامی 2031506137 09113713592 2603570151 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
46 صالح بردي خوجه 4979079466 09113719878 2603570149 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
47 سيدداريوش عقیلی 2249106657 09111733193 2610570150 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
48 سيدمؤمن بنی عقیل 2249143341 09117277647 2610570148 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
49 جمشید قلیپور 2030678015 09112725740 2615380006 ایمنی و حوادث-حوادث ناشی از کار
50 علی اصغری 6249712275 09112724649 2602250018 صنعت و فن-رشته برق-ماشین وتاسیسات کارخانجات
صفحه:     1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |