لیست کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

رديف کارشناس کد ملی موبایل شماره عضویت رشته گروه
1 رضا مفتاح 0063966115 09111753273 2601250019 صنعت و فن-رشته برق-ماشین وتاسیسات کارخانجات
2 محمدرضا نوری تیرتاشی 5799480783 09127504327 2601250020 صنعت و فن-رشته برق-ماشین وتاسیسات کارخانجات
3 رحمانقلی عاشری 6289695606 09111712187 2601570002 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
4 علیرضا تخم افشان 2269108981 09119617454 2608410104 راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
5 حامد خراسانی 2121913203 09111719113 2601410105 راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
6 ملک اسماعیل دارویی 0037226622 9113752422 2603410106 راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
7 حبیب رفعتی خواجه نفس 0870389068 09117259812 2604410107 راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
8 قدرت اله مفرد 2248646992 09113755221 2610410108 راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
9 منصور قلیچ لی 2120506469 09111719734 2601070001 صنعت و فن-الکتروشمی، پتروشیمی و فراورده های شیمیایی
10 حبیب اله طاشی 2120973490 09113710844 2601400014 کشاورزی و منابع طبیعی-دامپروری دامپزشکی
11 محمد جواد پاداش 2122440414 09113714401 2601300005 صنعت و فن-رشته تاسیسات ساختمانی
12 جواد تیموری 4889065512 09101073288 2615670017 منابع اب ومعادن-منابع آب
13 حمیدرضا یوسفی 0044005393 09111720180 2615410109 راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
14 عوض قاری آق ارکاکلی 4869444011 09111723455 2615410119 راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
15 عبدالخلیل قره پور 2030423076 09112766145 2615380009 ایمنی و حوادث-حوادث ناشی از کار
16 کامران بشارتی فر 2031606204 09113765815 2615460004 کشاورزی و منابع طبیعی-صنایع چوب
17 رضا مزجی 4879233412 09119720211 2601110003 خدمات اداری وعمومی-اموراداری-استخدامی وتامین اجتماعی
18 عبدالعزیز نبوی زاده 2030269931 09112746759 2602460005 کشاورزی و منابع طبیعی-صنایع چوب
19 محمود تخله 2030519537 09113732158 2615400016 کشاورزی و منابع طبیعی-دامپروری دامپزشکی
20 شهرام ملکی 0056903766 09112757565 2601010005 کشاورزی و منابع طبیعی-ابزیان وشیلات
21 پری ناز سلیمانی 2092119354 09111751558 2601480006 صنعت و فن-رشته صنایع گاز-گازرسانی
22 قدیر امانبایی 2031681095 09113729172 2615250021 صنعت و فن-رشته برق-ماشین وتاسیسات کارخانجات
23 حسین فرساد 2121857362 09113757035 2601250022 صنعت و فن-رشته برق-ماشین وتاسیسات کارخانجات
24 آرمان عظیمی 2031691538 09122958284 2615740009 راه و ساختمان و نقشه برداری-نقشه برداری
25 مهیار خسروی 4989462157 09113710024 2609670013 منابع اب ومعادن-منابع آب
26 نعمت اله کفشگیری 2122137452 09111711102 2601670016 منابع اب ومعادن-منابع آب
27 مایسا محمدعرازی 2239820276 09117287710 2615670018 منابع اب ومعادن-منابع آب
28 عبدال احد باشقره 4979288847 09113713147 2601670019 منابع اب ومعادن-منابع آب
29 حیدر داودیان 5779627940 09113754905 2603670021 منابع اب ومعادن-منابع آب
30 صفت اله همتی 0045478856 09123396144 2601670022 منابع اب ومعادن-منابع آب
31 محمد مهدی فغانی 2248558252 09112714500 2610590004 ارزشیابی اموال منقول-لوازم خانگی و اداری
32 ملیحه امجدی 2249164495 09113779558 2610590006 ارزشیابی اموال منقول-لوازم خانگی و اداری
33 علیرضا اژدری 0064105911 09117710158 2601130005 امور مالی-اموربازرگانی
34 رضا صفرزاد 2122197269 09112733815 2601130006 امور مالی-اموربازرگانی
35 علی عربض 4889736433 09122482906 2615270005 امور مالی-بیمه
36 اسمعیل میری 2120362459 09113770733 2601270006 امور مالی-بیمه
37 سمیه نجفی 2121656413 09112717569 2601330005 امور مالی-تعیین نفقه
38 رضا لکزایی 4888940525 09112728879 2617330008 امور مالی-تعیین نفقه
39 ابوالقاسم باقریان کاسگری 4989532686 09112813288 2601410120 راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
40 محسن خسروی 4888692343 09111790560 2613410121 راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
41 محمد تقی بهشتی 4591600173 9113564625 2603-57-0162 کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
42 بهمن آریایی فر 2030145300 09111774079 2601570022 مهندسي كشاورزي (زراعت واصلاح نباتات ) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
43 هادی نادری 4590445123 09117673151 2601570106 مهندسي منابع طبيعي- جنگلداري کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
44 علي رضا صفاهاني لنگرودي 0069465835 09113711990 2601570153 تخصصي کشاورزي- زراعت کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
45 حسین ابراهیمی 2269366824 09113718561 2608570023 مهندسي كشاورزي (زراعت) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
46 محمدحسين قزل سوفلو 4889122273 09113740116 2617570039 مهندسي مرتع وآبخيزداري کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
47 عبدالصمد خاکپور داشلی برون 2031310348 09113762744 2619740007 مهندسي عمران -نقشه برداري راه و ساختمان و نقشه برداری-نقشه برداری
48 طاهره قربان زاده نمین 2031619853 09112725287 2615640004 مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی از آن امور پزشکی-مواد غذایی و مسمومییتهای ناشی ازان
49 سعید حسن پور فوجردی 2120709807 09111787106 2601400018 کشاورزی و منابع طبیعی-دامپروری دامپزشکی
50 عباس ایران نژاد 2121397779 09111771030 2601400017 مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی-دامپروری دامپزشکی
صفحه:     1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |