لیست کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

رديف کارشناس کد ملی موبایل شماره عضویت رشته گروه
1 اراز محمد حاجی لی دوجی 531-963480-3 09112760268 37026160024 حسابداري امور مالی-حسابداری و حسابرسی
2 جعفر ممشلی 488-870228-4 09113764163 2601370026 حسابداري امور مالی-حسابداری و حسابرسی
3 سرهنگ علی اکبر زوار 212-202454-2 09111713728 2601210002 افسري شهرباني امور وسائل نقلیه-وسائط نقلیه موتوری زمینی
4 سرهنک سید محمد رضا ضیائی 226-95800-2 09111718108 2601210003 افسري شهرباني امور وسائل نقلیه-وسائط نقلیه موتوری زمینی
5 سرهنگ امین اله رحیمی 224-929065-2 091117618712 2601210004 افسري شهرباني امور وسائل نقلیه-وسائط نقلیه موتوری زمینی
6 سرهنگ سید محمد تقی بنی کریم 212-033320-3 09111753918 2601210005 افسري شهرباني امور وسائل نقلیه-وسائط نقلیه موتوری زمینی
7 سرهنگ داود رجبعلیان 003-110174-7 09123161572 2601210006 افسري شهرباني امور وسائل نقلیه-وسائط نقلیه موتوری زمینی
8 سرهنگ نعمت اله شاطری 224-908293-6 09113715643 2601210007 افسري شهرباني امور وسائل نقلیه-وسائط نقلیه موتوری زمینی
9 سرهنگ رجب تفتیک 212-019305-3 09111755053 2601210008 افسري شهرباني امور وسائل نقلیه-وسائط نقلیه موتوری زمینی
10 مهندس مهرداد کیائی پور سیاهکل 272-150430-4 09123093975 2601270002 مکانیک امور وسائل نقلیه-وسائط نقلیه موتوری زمینی
11 سرهنگ محمد رضا کابوسی 212-087760-2 09112755425 26012100143 افسري شهرباني امور وسائل نقلیه-وسائط نقلیه موتوری زمینی
12 سرهنگ خاندردی خاندردی 223-968790-8 09112733798 2601210015 افسري شهرباني امور وسائل نقلیه-وسائط نقلیه موتوری زمینی
13 مهندس مرد قلیج اینچه برون 497-935131-1 09111774328 2603210013 مکانیک امور وسائل نقلیه-وسائط نقلیه موتوری زمینی
14 سرهنگ رحمن قجر 224-886110-9 09113555416 2605210010 افسري شهرباني امور وسائل نقلیه-وسائط نقلیه موتوری زمینی
15 سرهنگ محمد طبری 628-970250-5 09111723336 2615210001 افسري شهرباني امور وسائل نقلیه-وسائط نقلیه موتوری زمینی
16 سرهنگ اسماعیل روشنی 337-972544-7 09111720105 2615210011 افسري شهرباني امور وسائل نقلیه-وسائط نقلیه موتوری زمینی
17 سرهنگ حسن قره سوفلو 488-961818-1 09111760479 2617210009 افسري شهرباني امور وسائل نقلیه-وسائط نقلیه موتوری زمینی
18 نعمت اله عظیمی پور 212-238301-1 09113713466 2601140001 مديريت دولتي- حقوق قضائي راه و ساختمان و نقشه برداری-امور ثبتی
19 انه تاج برازنده 497-907309-3 09112759030 2601140006 علوم اقتصادي (گرايش اقتصاد بازرگاني) راه و ساختمان و نقشه برداری-امور ثبتی
20 حسینعلی دیلم کتولی 226-963103-1 09112703387 2602140010 مديريت دولتي راه و ساختمان و نقشه برداری-امور ثبتی
21 قندم اسماغیلی 0628-972110-0 09111786210 2604140005 علوم تربيتي(مديريت و برنامه ريزي آموزشي) راه و ساختمان و نقشه برداری-امور ثبتی
22 سید قاسم حسینی میر خلیلی 224-908169-7 09113750763 2610140012 تعاون و تأمين اجتماعي راه و ساختمان و نقشه برداری-امور ثبتی
23 موسی محمدی 203-143746-1 09113720785 2615140002 مديريت دولتي راه و ساختمان و نقشه برداری-امور ثبتی
24 هوشنگ مشانی 203-011216-1 09111760698 2615140003 مديريت دولتي راه و ساختمان و نقشه برداری-امور ثبتی
25 محمد جان مرگنی 628-970459-1 628-970459-1 2615140004 ژئو دزي وفتوگرانومتري راه و ساختمان و نقشه برداری-امور ثبتی
26 ولی محمد تکه 203-084681-3 09113764908 2615140008 علوم اجتماعي-پژوهشگري علوم اجتماعي راه و ساختمان و نقشه برداری-امور ثبتی
27 عادل عرفانیان 203-148942-9 09113768224 2615140011 علوم اجتماعي-پژوهشگري علوم اجتماعي راه و ساختمان و نقشه برداری-امور ثبتی
28 داود حاجی قادری 203-013755-3 09113720825 2615140013 حسابداري راه و ساختمان و نقشه برداری-امور ثبتی
29 گلدی مراد محمدی الیاسیان 5249614167 09119726252 2617140014 علوم اجتماعی- پژوهشگری راه و ساختمان و نقشه برداری-امور ثبتی
30 مهنس محمد علی اوحدی 005-898904-8 09111756727 2601260001 شهرسازي و طراحي برنامه ريزي شهري و منطقه اي راه و ساختمان و نقشه برداری-برنامه ریزی شهری
31 مهندس اکبر علیا 003-656795-7 09122523190 2601260002 علوم اجتماعي (برنامه ريزي) راه و ساختمان و نقشه برداری-برنامه ریزی شهری
32 مهندس عیسی مهری 212-189181-1 09112719618 2601260003 شهرسازي، طراحي وبرنامه ريزي شهري ومنطقه اي راه و ساختمان و نقشه برداری-برنامه ریزی شهری
33 مهندس ناصر مرتضوی بریجانی 499-937646-6 09112733304 2601260004 راه و ساختمان و نقشه برداری-برنامه ریزی شهری
34 مهندس غلامرضا نوغانی 572-943536-3 09111722492 2601410002 مهندسي راه وساختمان راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
35 مهندس علی اکبر شاهینی 642-994135-3 09113710394 2601410006 مهندسي راه وساختمان راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
36 مهندس فاطمه کاویانی 212-134322-9 09113712911 2601410007 راه وساختمان راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
37 مهندس حسین اسلامی 212-136651-2 09111713023 2601410011 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
38 دکتر محمود رضا کوهستانی اردستانی 004-524892-3 09111717846 2601410013 دکتری معماری راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
39 مهندس سید علی رضا مکی 212-134736-4 09111717337 2601410015 مهندسي عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
40 مهندس محمد زمان صادقیان 212-123463-2 09113714301 2601410016 مهندسی معماری راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
41 مهندس محمد نیکخوامیری 206-344616-4 09113712591 2601410018 مهندسي راه وساختمان راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
42 مهندس بهرام محجوبی 212-128385-4 09121241522 2601410019 مهندسي راه وساختمان راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
43 مهندس سید مجید حسینی نژاد 212-181024-2 09111710488 2601410020 مهندسي راه وساختمان راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
44 مهندس محمد کاوه 212-232903-3 09113708746 2601410022 دبير فني عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
45 مهندس حسین اسدی مندی 212-038751-6 09111713985 2601410024 مهندسي راه وساختمان راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
46 مهندس مریم شاکرسرای 212-143632-4 09113711813 2601410029 مهندسي راه وساختمان راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
47 مهندس رجب مختومی 203-094401-7 09111776974 2601410047 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
48 مهندس سحاب بید گلی کاشانی 212-145265-6 09111751227 2601410049 مديريت پروژه و ساخت راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
49 مهندس قربانعلی شیرزاد 578-984182-1 09111715289 2601410051 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
50 مهندس گل اقلاق عسگری 579-939529-8 09111771667 2601410057 مهندسي عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
صفحه:     1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |