لیست کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

رديف کارشناس کد ملی موبایل شماره عضویت رشته گروه
1 آرش علیزاده 2180082797 09113714000 2601400019 کشاورزی(دامپروری) کشاورزی و منابع طبیعی-دامپروری دامپزشکی
2 حسین شاهینی 2121446461 260341000123 عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
3 مهدی معصومی قاجاری 2092029991 09111757433 2603410126 عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
4 مجتبی کفاش باشی 2121485082 09111753920 2604410125 راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
5 مهدی قره چماقلو 4869092352 09113766199 2615410124 راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
6 محمدرضا صناعی 2239692812 09124169367 2601570164 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
7 سعید خدادادی 2091910627 09113713100 2604570163 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
8 محمد ولیخانی 5228454802 09113741146 2607570165 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
9 مهدی کاظمی طلاچی 2249688631 09113711400 2601250025 صنعت و فن-رشته برق-ماشین وتاسیسات کارخانجات
10 ابوذر خسروی 4889260900 09111797870 2613250024 صنعت و فن-رشته برق-ماشین وتاسیسات کارخانجات
11 محمد عزیز آق اتابای 2030219691 09122257261 2615250023 صنعت و فن-رشته برق-ماشین وتاسیسات کارخانجات
12 محمد خسروی 4889793895 09111720396 2615480007 صنعت و فن-رشته صنایع گاز-گازرسانی
13 عبدالطاهر ساریخانی 6289848674 09111703023 26033700033 امور مالی-حسابداری و حسابرسی
صفحه:     1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |