حکم جدید هیئت مدیره

جهت رویت متن نامه ، اینجا، کلیک کنید.