انتخابات هیئت رئیسه گروه

 سلام خدمت همکاران محترم کارشناسان عضو( ۶ گروه) مشمول انتخابات هیات رئیسه:

ردیف

گروه

ساعت برگزاری انتخابات هیئت رئیسه

1

1(منابع و معادن)

روز شنبه مورخ 30 شهریور 98  ساعت 16 در محل دفتر کانون

2

4(امور مالی)

روز شنبه مورخ 30 شهریور 98  ساعت 18در محل دفتر کانون

3

5( وسائط نقلیه موتوری)

روز یکشنبه مورخ 31 شهریور ساعت 16 در محل دفتر کانون

4

7( صنعت و فن)

روز یکشنبه مورخ 31 شهریور ساعت 18 در محل دفتر کانون

5

6( راه و ساختمان و نقشه برداری

روز سه شنبه مورخ 2 مهر ساعت 16 در سالنی که بعداً اعلام     می شود

6-

9(کشاورزی و منابع طبیعی)

روز چهارشنبه مورخ 3 مهر ساعت 16 در سالنی که بعداً اعلام    می شود

 

 

لازم به توضیح است هیات رئیسه هر گروه توسط اعضای همان گروه که دارای پروانه اشتغال فعال باشند انتخاب خواهند شد و بنا براین به منظور داشتن یک هیات رئیسه با حداکثر رای و پویا حضور به موقع همه عزیزان مورد انتظار است

لطفا از همه دوستان کارشناس دعوت به حضور فرمایید.

علاوه بر اطلاعیه تاریخ و محل برگزاری انتخابات هیات رئیسه گروهها مصوبه  هیات مدیره کانون گلستان در مورد انتخابات مذکور بشرح ذیل باستحضار می رسد:

الف _ باستناد بند الف ماده ۱۲ بعلت تعداد زیاد کارشناسان بعضی از رشته ها در گروه ۶ (راه و ساختمان و نقشه برداری) و گروه ۹ (کشاورزی و منابع طبیعی) هیات مدیره تصمیم به افزایش تعداد اعضای هیات رئیسه هر یک از این دو گروه به ۵ نفر گرفته است و ۴ گروه دیگر همان سه نفر در نظر گرفته خواهند بود. بنابراین اعضای هیات رئیسه این دو گروه ۵ عضو اصلی و یک علی البدل خواهد بود و چهار گروه دیگر ۳ عضو اصلی و یک علی البدل خواهند بود.

ب_ باستناد مصوبه جلسه ۲۷/۲/۹۴ شورای عالی مبنی بر اینکه "اعضای هیات رئیسه گروههای کارشناسی به روشی که هیات مدیره هر کانون در مدت تصدی مسولیت خود در نظر دارد تعیین میگردند.مصوبات قبلی در این خصوص کان لم یکن می گردد."هیات مدیره کانون گلستان به منظور تسریع در تشکیل گروههای تخصصی و جلوگیری از هدر رفتن زمان و سرمایه، مصوبه ذیل را باجرا خواهد گذاشت:

در موعد انتخابات ، زمان  انتظار رسیدن اعضا به حداقل ۵۰ درصد و یک نفر تا ۴۰ دقیقه بعد از ساعت شروع انتخابات است و در صورت عدم رسیدن به حد بیش از ۵۰ درصد با گذشت یک ساعت از ساعت شروع بلافاصله جلسه دوم مجمع اعلام و تشکیل میگردد و در صورت داشتن حد نصاب یک سوم ، جلسه دوم انتخابات شروع و همه ی اعضای اصلی و یک نفر علی البدل با رای اعضا انتخاب میگردند و در صورت نداشتن حد نصاب یک سوم حاضرین به کل اعضای واجد شرایط گروه، اعضای شرکت کننده نسبت به انتخاب یک سوم اعضای لازم هیات رئیسه گروه را اقدام مینمایند( در گروهای چهارگانه کم جمعیت یک نفر و گروههای دوگانه پر جمعیت دو نفر توسط شرکت کنندگان حاضر در جلسه انتخاب میگردند) و نفرات تکمیلی با انتخاب هیات مدیره کانون خواهد بود.

این تصمیم به منظوراحترام به افراد حاضر در جلسه که کمتر از یک سوم کل گروه بوده اند برای انتخاب یک سوم هیات رئیسه و انتخاب دو سوم دیگر با رای اعضای هیات مدیره که خود منتخبین مجمع عمومی کانونند و با هدف جلوگیری از هدر رفت زمان می باشد.