شروع ثبت‌نام آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال 1398

داوطلبان محترم آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال 1398 می‌توانند با مراجعه به

لینک ثبت‌نام آزمون
نسبت به ثبت اطلاعات خود برای شرکت در آزمون اقدام نماین