آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت واگذاری اجرای ساختمان اداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری به روش مدیریت پیمان

آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت واگذاری اجرای ساختمان اداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری به روش مدیریت پیمان