آگهی مجمع عمومی

همکار محترم پيرو دعوتنامه مجمع عمومي نوبت اول، چنانچه اکثريت نسبي براي رسميت جلسه مزبور تا ساعت 17:30 مورخ 93/3/27حاصل نشود جلسه دوم مجمع عمومي عادي در ساعت 18:30 همان روزطبق جلسه مجمع عمومي عادي نوبت اول برگزار مي گردد. کانون کارشناسان رسمي دادگستري گلستان