نامه اداره دارایی در خصوص تمدید پروانه کارشناسی

نامه اداره دارایی در خصوص تمدید پروانه کارشناسی منوط به استعلام و ارائه گواهی از ادارات امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی