نامه شورایعالی در خصوص شمارش آرا انتخابات

برادر گرامی جناب آقای مهندس حسین ارشاد ریاست محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان با سلام عطف به نامه شماره 134 ک/گ مورخ 93/5/30 در خصوص انتخابات اخیر ارکان آن کانون محترم با عنایت به گزارش ناظران شورایعالی در مجمع عمومی آن کانون محترم در جلسه شورایعالی مقرر گردید صندوق آراء در جلسه ای با حضور اعضای هیأت رئیسه و هیأت نظارت مجمع عمومی و با حضور ناظران شوایعالی و یکنفر نماینده از کمیسیون حقوقی شورایعالی مفتوح و صورتجلسه قرائت گردد و برابر مفاد قانون و آئین نامه کانون کارشناسان رسمی دادگستری روند انتخابات آخرین مراحل پیگیری شود و مراقبت فرمائید همکاری صمیمانه و جدی بین آن کانون محترم و هیأت های مذکور و ناظرین در تاریخ تعیین شده به عمل آید. مرتضی محمد خان رئیس شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری