عملکرد کارشناسان رشته راه و ساختمان

عملکرد کارشناسان رشته راه و ساختمان از طریق کانون از تاریخ 1388/12/10 الی   1393/10/04

عملکرد کارشناسان رشته راه و ساختمان از طریق کانون از تاریخ 1388/12/10 تا 1393/10/4
ردیف كارشناس مبلغ ردیف كارشناس مبلغ
1 حسین ارشاد 339,661,349 43 قربانعلی شیرزاد 27,487,444
2 محمد نیکخوامیری 323,688,738 44 غدیر ابرسجی 26,874,160
3 علی اکبر شاهینی 316,095,347 45 سید کمال حسینی نژاد 26,766,664
4 حسین اسلامی 312,710,063 46 هادی گزمه 24,986,720
5 حسین اسدی مندی 290,545,948 47 پرویز مهماندوست 22,898,160
6 محمدزمان صادقیان 286,722,319 48 عبدالغفور قزاقی 21,375,000
7 سید مجید حسینی نژاد 258,277,041 49 امیرساسان عربعلی 18,315,871
8 محمودرضا کوهستانی 252,912,546 50 مهران بسطامی مفرد 18,084,054
9 سید علیرضا مکی 249,900,990 51 علی حاجی پروانه 17,771,080
10 بهرام محجوبی 244,376,327 52 حسن مقصودلو 15,596,029
11 محمد کاوه 238,661,795 53 عباس واثقی 15,307,004
12 عبدالحسین سید قاسمی 219,660,442 54 رضا گزمه 13,656,100
13 غلامرضا نوغانی 216,216,300 55 محمد خورشیدی پاچی 12,725,852
14 آق اویلی عظیمی 214,991,557 56 سلطانعلی قره سفلو 12,621,554
15 کریم هیوه چی 196,029,441 57 علی داور زنی 12,000,600
16 ابوالحسن میقانی 187,623,645 58 بهنام ملک محمودی 11,350,367
17 مریم شاکرسرای 170,297,249 59 حسین محمدی 11,439,900
18 علی اکبر صیامی گرجی 146,458,766 60 رحمت اله یزدان پور 11,087,500
19 محمد لطفی کتولی 140,397,408 61  رجب محمد میهن 10,990,650
20 رضا نیکزاد 104,987,541 62 مهدی شیخی 10,883,254
21 حجت اله عامری 99,786,295 63 محمود مخدومی 10,842,000
22 دانیال اسدی 99,033,105 64 سید امیر مسعودی 10,523,668
23 فاطمه کاویانی 97,972,150 65 محمد حسن جعفری 10,363,824
24 رجب مختومی 91,092,182 66 افراسیاب میرزایی 8,982,608
25 علی مهماندوست 78,775,464 67 فریبرز اسماعیلی 8,572,000
26 حمیدرضا قمصری 74,946,718 68 حسین رضوی 8,223,765
27 سحاب بیدگلی کاشانی 71,007,735 69 عبداله صفری 8,223,765
28 مهدی خوزین 62,634,437 70 وحید مازندرانی 8,223,765
29 جوادمسگریان 62,320,772 71 محمد محسن شفیعی اردکانی 8,223,765
30 عبدالصالح بازیار 58,737,229 72 عباس سالارنیا 8,019,688
31 رمضان پاکمهر 58,555,034 73 رضا آزاده 7,663,174
32 عادل مصدقی 51,568,600 74 رامیار رحمانی 7,420,229
33 احسان کمالی 50,227,834 75 شهرام کوسه غراوی 6,754,338
34 رضا عرفانیان 41,675,059 76 عبدالغفور یاپنگ غراوی 5,831,977
35 عبدالوهاب قزلجه 41,675,059 77 سلطانعلی عباسی 5,506,100
36 گل اقلان عسگری 37,799,144 78 علی عباسی مقدم 5,506,100
37 احمد سردارزاده مجد 37,931,080 79 علی زنگانه 4,600,000
38 رمضان طیفوری 34,491,537 80 سید تقی میردیلمی 4,600,000
39 محمد جرجانی 31,421,410 81 داود گیلک حکیم آبادی 4,600,000
40 مهدی قاسم نژاد 30,505,000 82 مهدی مقصودلو 4,500,000
41 محمد قنبری کلاریجانی 30,000,759 83 مهدی خاکی 4,360,000
42 عبدالحمید بدراقی 29,169,262 84 حمیدرضا کریم زاده 3,000,000