عملکرد کارشناسان رشته کشاورزی و منابع طبیعی از طریق کانون

عملکرد کارشناسان رشته کشاورزی و منابع طبیعی از طریق کانون از تاریخ 1388/12/10 تا 1393/10/4
ردیف كارشناس مبلغ ردیف كارشناس مبلغ
1 سید محمد میررضایی 45,142,479 34 غلامحسن غفاری توران 4,925,829
2 نورمحد قره باش 33,027,375 35 عبداله باقریان لمراسکی 4,658,000
3 حسن قدیریان 27,913,103 36 علی اصغر باقریان 4,000,000
4 هوشیار کردجزی 23,512,729 37 عبدالمعروف ایری 3,816,058
5 سید احمد مساواتی 19,340,229 38 ایرج حبیبی پور 3,816,058
6 علیرضا رازقندی 16,458,200 39 حامد محمد قلیپور 3,816,058
7 رحمانقلی عاشری 16,375,300 40 عبدالناصر اترک چالی 3,748,000
8 علی ساوری 15,847,697 41 سهراب سهرابی لطف آبادی 3,700,000
9 محمد محسن ادهمی مجرد 15,041,810 42 علی هوشنگی سلطانپور 3,700,000
10 محمد پارسایی 14,197,150 43 محمد وجدانی فر 3,590,000
11 جلال یغمایی 13,125,575 44 عیدمحمد اسکندرلی 2,951,940
12 محمدرضا پارسامهر 12,340,766 45 عید محمد فاروقی 2,937,229
13 مرتضی محمدخانی 9,620,000 46 ابوالفضل طهماسبی 2,496,229
14 ابوالفضل عرب نژاد 8,153,000 47 علی اصغر عرب عامری 2,405,600
15 عمران عالیشاه 7,700,000 48 داود مقدسی 2,231,000
16 عزیز پاکراد 7,650,000 49 محمد حسین مطلبی نژاد 2,020,229
17 قنبرعلی پاکدامنی 7,500,103 50 حمید سقلی 2,020,229
18 فریدون نورگلدی 7,459,129 51 مازیار عسگری 2,000,000
19 محمد صادق صالحی 7,458,000 52 یعقوب قربانی 1,992,137
20 ناصر وفائیان کاخکی 6,985,850 53 حسین بصیری 1,775,575
21 علیرضا سوری 6,823,000 54 سید احمد حسینی بالاجاده 1,753,000
22 محمدرضا عباسی 6,697,697 55 صفر سوادکوهی 1,579,229
23 علی اکبر شمشادیان 6,555,000 56 سید هاشم موسوی نژاد 1,579,229
24 پرویز کریمی 6,555,000 57 سلیمان مارامایی 1,500,000
25 بهمن آریایی فر 6,440,000 58 اسماعیل قرئی 1,400,000
26 مرضیه رشید پور 6,230,000 59 قادیر قلی کوچک نژاد 1,400,000
27 سعید نصرتی 5,959,129 60 محمدرضا مبشری 1,235,000
28 اسکندر حسینی 5,880,000 61 پیام آبروان 1,000,000
29 سید عبداله حسینی 5,655,000 62 یوسف رضا نصیرایی 970,000
30 حبیب اله بذرافشان 5,450,000 63 عبدالجلیل چپرلی 970,000
31 علی فیاض فر 5,105,600 64 حاجی صاتلق فرشیدی 970,000
32 عبدالحکیم طریک 5,100,000 65 عبدالرحیم تیماج 700,000
33 محمد قاسم افتخاری 4,940,000 66 حسن کاووسی 700,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملکرد کارشناسان رشته کشاورزی و منابع طبیعی از طریق کانون از تاریخ 1388/12/10 تا 1393/10/4
ردیف كارشناس مبلغ ردیف كارشناس مبلغ
1 سید محمد میررضایی 45,142,479 34 غلامحسن غفاری توران 4,925,829
2 نورمحد قره باش 33,027,375 35 عبداله باقریان لمراسکی 4,658,000
3 حسن قدیریان 27,913,103 36 علی اصغر باقریان 4,000,000
4 هوشیار کردجزی 23,512,729 37 عبدالمعروف ایری 3,816,058
5 سید احمد مساواتی 19,340,229 38 ایرج حبیبی پور 3,816,058
6 علیرضا رازقندی 16,458,200 39 حامد محمد قلیپور 3,816,058
7 رحمانقلی عاشری 16,375,300 40 عبدالناصر اترک چالی 3,748,000
8 علی ساوری 15,847,697 41 سهراب سهرابی لطف آبادی 3,700,000
9 محمد محسن ادهمی مجرد 15,041,810 42 علی هوشنگی سلطانپور 3,700,000
10 محمد پارسایی 14,197,150 43 محمد وجدانی فر 3,590,000
11 جلال یغمایی 13,125,575 44 عیدمحمد اسکندرلی 2,951,940
12 محمدرضا پارسامهر 12,340,766 45 عید محمد فاروقی 2,937,229
13 مرتضی محمدخانی 9,620,000 46 ابوالفضل طهماسبی 2,496,229
14 ابوالفضل عرب نژاد 8,153,000 47 علی اصغر عرب عامری 2,405,600
15 عمران عالیشاه 7,700,000 48 داود مقدسی 2,231,000
16 عزیز پاکراد 7,650,000 49 محمد حسین مطلبی نژاد 2,020,229
17 قنبرعلی پاکدامنی 7,500,103 50 حمید سقلی 2,020,229
18 فریدون نورگلدی 7,459,129 51 مازیار عسگری 2,000,000
19 محمد صادق صالحی 7,458,000 52 یعقوب قربانی 1,992,137
20 ناصر وفائیان کاخکی 6,985,850 53 حسین بصیری 1,775,575
21 علیرضا سوری 6,823,000 54 سید احمد حسینی بالاجاده 1,753,000
22 محمدرضا عباسی 6,697,697 55 صفر سوادکوهی 1,579,229
23 علی اکبر شمشادیان 6,555,000 56 سید هاشم موسوی نژاد 1,579,229
24 پرویز کریمی 6,555,000 57 سلیمان مارامایی 1,500,000
25 بهمن آریایی فر 6,440,000 58 اسماعیل قرئی 1,400,000
26 مرضیه رشید پور 6,230,000 59 قادیر قلی کوچک نژاد 1,400,000
27 سعید نصرتی 5,959,129 60 محمدرضا مبشری 1,235,000
28 اسکندر حسینی 5,880,000 61 پیام آبروان 1,000,000
29 سید عبداله حسینی 5,655,000 62 یوسف رضا نصیرایی 970,000
30 حبیب اله بذرافشان 5,450,000 63 عبدالجلیل چپرلی 970,000
31 علی فیاض فر 5,105,600 64 حاجی صاتلق فرشیدی 970,000
32 عبدالحکیم طریک 5,100,000 65