عملکرد کارشناسان رشته راه و ساختمان

عملکرد کارشناسان رشته راه و ساختمان از طریق کانون از تاریخ 1388/12/10 تا 1393/11/01
ردیف كارشناس مبلغ ردیف كارشناس مبلغ
1 حسین ارشاد 339,661,349 43 مهدی قاسم نژاد 30,505,000
2 محمد نیکخوامیری 327,223,738 44 محمد قنبری کلاریجانی 30,000,759
3 علی اکبر شاهینی 316,095,347 45 قربانعلی شیرزاد 27,487,444
4 حسین اسلامی 312,710,063 46 غدیر ابرسجی 26,874,160
5 حسین اسدی مندی 290,545,948 47 سید کمال حسینی نژاد 26,766,664
6 محمدزمان صادقیان 286,722,319 48 رحمت اله یزدان پور 26,557,060
7 سید مجید حسینی نژاد 258,277,041 49 علی زنگانه 25,861,262
8 محمودرضا کوهستانی 255,822,546 50 هادی گزمه 24,986,720
9 سید علیرضا مکی 253,590,990 51 پرویز مهماندوست 22,898,160
10 بهرام محجوبی 247,911,327 52 عبدالغفور قزاقی 21,375,000
11 محمد کاوه 241,961,795 53 حسن مقصودلو 20,996,029
12 عبدالحسین سید قاسمی 219,660,442 54 رضا گزمه 20,111,100
13 غلامرضا نوغانی 223,116,300 55 مهران بسطامی مفرد 19,584,054
14 آق اویلی عظیمی 214,991,557 56 امیرساسان عربعلی 18,315,871
15 کریم هیوه چی 197,484,441 57 فریبرز اسماعیلی 13,972,000
16 ابوالحسن میقانی 191,503,645 58 عباس واثقی 15,307,004
17 دانیال اسدی 183,309,033 59 محمد خورشیدی پاچی 12,725,852
18 مریم شاکرسرای 170,297,249 60 سلطانعلی قره سفلو 12,621,554
19 علی اکبر صیامی گرجی 146,458,766 61 علی داور زنی 12,000,600
20 محمد لطفی کتولی 140,397,408 62 بهنام ملک محمودی 11,350,367
21 رضا نیکزاد 104,987,541 63 حسین محمدی 11,439,900
22 حجت اله عامری 99,786,295 64  رجب محمد میهن 10,990,650
23 فاطمه کاویانی 97,972,150 65 محمود مخدومی 10,842,000
24 رجب مختومی 92,792,182 66 سید امیر مسعودی 10,523,668
25 رمضان پاکمهر 80,856,034 67 محمد حسن جعفری 10,363,824
26 علی مهماندوست 78,775,464 68 افراسیاب میرزایی 8,982,608
27 حمیدرضا قمصری 74,946,718 69 حسین رضوی 8,223,765
28 سحاب بیدگلی کاشانی 74,542,735 70 عبداله صفری 8,223,765
29 مهدی خوزین 62,634,437 71 وحید مازندرانی 8,223,765
30 جوادمسگریان 62,320,772 72 محمد محسن شفیعی اردکانی 8,223,765
31 احسان کمالی 58,826,972 73 عباس سالارنیا 8,019,688
32 عبدالصالح بازیار 58,737,229 74 رضا آزاده 7,663,174
33 عادل مصدقی 57,568,600 75 رامیار رحمانی 7,420,229
34 رضا عرفانیان 56,629,609 76 شهرام کوسه غراوی 6,754,338
35 احمد سردارزاده مجد 54,946,080 77 عبدالغفور یاپنگ غراوی 5,831,977
36 عبدالوهاب قزلجه 41,675,059 78 سلطانعلی عباسی 5,506,100
37 گل اقلان عسگری 40,299,144 79 علی عباسی مقدم 5,506,100
38 مهدی شیخی 39,161,964 80 سید تقی میردیلمی 4,600,000
39 رمضان طیفوری 37,491,537 81 داود گیلک حکیم آبادی 4,600,000
40 علی حاجی پروانه 33,771,080 82 مهدی مقصودلو 4,500,000
41 محمد جرجانی 31,421,410 83 مهدی خاکی 4,360,000
42 عبدالحمید بدراقی 30,624,262 84 حمیدرضا کریم زاده 3,000,000