دعوت به همکاری

همکار ارجمند  سلام

          با توجه به بخشنامه صادره از سوی شورایعالی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر دائر شدن مرکز داوری کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان، بدینوسیله از کلیه علاقمندان به همکاری در شورای داوری که حداقل سابقه  سال 10 کارشناسی  را دارا باشند ، دعوت می شود که درخواست کتبی خود را تا تاریخ 25/11/93 به مرکز داوری کانون تحویل نمایند.

                                                      با تشکر : مهندس تزری

دبیر کل

                                                          مرکز داوری کانون