عدم استفاده از عنوان کارشناس منتخب در سربرگهای کارشناسی

قید کارشناس منتخب در سربرگهای کارشناسی که وی را مخیر به انجام کارشناسی در گرایش های گوناگون می نماید در قانون کارشناسان رسمی پیش بینی نشده است و اقدام فوق غیر موجه و خارج از صلاحیت محوله هست که مشمول مجازات انتظامی در بند 8 ماده 26 قانون تخلفات و مجاراتهای انتظامی است