اطلاعات کارشناسان جهت چاپ کتاب کانون

با سلام، نظر به تجدید چاپ کتاب اسامی و مشخصات کارشناسان ، خواهشمند است آدرس، تلفن های ثابت، همراه و نمابر و در صورت وجود ایمیل خود را تا پایان سالجاری به کانون گلستان اعلام نمائید. ضمناً درج اسامی در کتاب مذکور منوط  به دارا بودن پروانه کارشناسی معتبر خواهد بود.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری گلستان