همکاری با کانون داوری(تمدید)

بنام خداودند جان و خرد

با درود و احترام و تقدیم بهترین آرزوها برای کلیه همکاران محترم، بدینوسیله  به اطلاع میرساند: بنا بخ پیشنهاد داده شده به هیئت مدیره محترم کانون مبنی بر تمدید زمان دریافت تقاضای همکاری در شورای داوری  کانون و موافقت هیئت مدیره محترم زمان دریافت تقاضا با شرط داشتن حداقل 10 سال سابقه کارشناسی تا تاریخ 15/1/94 تمدید شد

مهندس تزری

دبیر کل مرکز داوری