کاندیداتوری و عضویت در هیئت رئیسه گروه منابع و معادن(گروه1)