کاندیداتوری و عضویت در هیئت رئیسه گروه صنعت و فن(گروه7)

متن خبر