آگهی دعوت جهت شرکت درمجمع عمومی سالانه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

آگهی­ دعوت جهت­ شرکت ­درمجمع عمومی سالانه کانون­ کارشناسان­ رسمی ­دادگستری ­استان ­گلستان

با احترام، نظر به مصوبه هیئت مدیره، مجمع عمومی عادی سالانه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان رأس ساعت 17 روز یکشنبه مورخ 24/3/94 در محل سالن ابن سینای دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان تشکیل میگردد. بدینوسیله از کلیه اعضای محترم کانـون جهت شرکت در جلسه مذکور دعوت بعمل می آید.

دستور جلسه:

  1. گزارش هیئت مدیره
  2. گزارش مالی و ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به سال 93 و تصویب آن
  3. گزارش بازرسین کانون
  4. بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی جهت سال 1394

 

 

رحمانقلی عاشری

رئیس هیئت مدیره کانون

کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان