تشکیل کمیته اجرایی ساختمان جدید کانون

در خصوص احداث ساختمان کانون در محل بلوار شهید شکاری ، کمیته اجرایی ساختمان مرکب از آقایان مهندسین: رحمت اله یزدان پور، حسین ویزواری، حامد خراسانی و سید کمال حسینی نژاد تشکیل و اولین جلسه مربوطه در تاریخ 19/3/94 برگزار شده است.