تشکیل کمیسیون آموزش کانون

کمیسیون آموزش کانون مرکب از آقایان : دکتر عمران عالیشاه، دکتر عبدالناصر اترک چالی، دکتر پرویز مهماندوست ، مهندس رحمت اله یزدان پورو مهندس احمد آخوندی تشکیل و اولین جلسه  در تاریخ 94/3/19 برگزار گردید. همکاران گرامی می توانند اولویتهای آموزشی رشته خود را به کمیسیون مذکور ارائه نمایند.