صلاحیت علمی و فنی کارشناسان برق، الکترونیک و مخابرات

پیشنهاد کمیسیون آزمون و امور صلاحیتهای علمی و فنی شورای عالی  در خصوص صلاحیت علمی و فنی  کارشناسان برق، الکترونیک و مخابرات