دیدار هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری با رئیس کل دادگستری استان گلستان

دیدار هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری با رئیس کل دادگستری استان گلستان

در این دیدار آقای مهندس عاشری ضمن معرفی اعضای هیئت مدیره کانون و تشکر از قضات محترم که همواره با کانون همکاری داشته اند با اشاره به دغدغه ها و خواست کارشناسان از جمله: استفاده بیش از حد از خبره های محلی علی رغم وجود 480 کارشناس رسمی در سطح استان که در برگیرنده اکثریت رشته های مورد نیاز قضات محترم می باشند. همچنین عدم مطابقت دستمزد های پرداختی به کارشناسان با تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ریاست محترم قوه قضائیه، ابراز امیدواری کردند که با  درایت رئیس محترم کل دادگستری استان جناب آقای هاشمیان و همکاری بیشتر قضات محترم شاهد تعامل بیشتر مجموعه دادگستری استان با کانون باشیم. در ادامه ایشان گزارشی از فعالیتهای کانون ارائه نمودند و ابراز علاقه نمودند که نشست های صمیمانه ای میان مراکز قضایی شهرستانها و کارشناسان شهرستانها جهت آشنایی و تعامل بیشتر برگزار گردد. جناب آقای هاشمیان با آرزوی توفیق برای هیئت مدیره کانون با تاکید بر، برحق بودن دغدغه های کارشناسان، ابراز امیدواری کردند  که در فضایی تعاملی به این دغدغه ها رسیدگی گردد. ایشان ضمن استقبال از نشست های قضات  و کارشناسان در شهرستانها آن را ثمر بخش و مفید دانستند.