محل پرداخت وجوهات کارشناسی

بسمه تعالی

روسای محترم حوزه های قضایی استان گلستان

در اجرای بخشنامه شماره 9021/51185/1-94/09/29 و شماره 9021/5231/1-94/09/30 رییس کل محترم دادگستری استان گلستان، در خصوص واریز وجوهات کارشناسی به شرح جدول ذیل اعلام میگردد. شایسته است دستور و تاکید فرمایید من بعد پس از تعیین کارشناس، خصوصا در مواردی که هیات کارشناسی تعیین می شود و اعضای هیات از کارشناسان کانون های مختلف می باشند. نسبت به وصول وجوه با رعایت تفاوت حساب و نوع کانون اقدام نمایند.

 

علی غلامی

معاون منابع انسانی دادگستری کل استان گلستان

 

کانون کارشناسان رسمی قوه قضاییه (ماده 187): شماره حساب 0106956024000 نزد بانک ملی شعبه دادگستری

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان: شماره حساب 0107254865004 نزد بانک ملی شعبه دادگستری