اعضاء کمیسیون مشورتی صلاحیت های علمی و فنی رشته راه و ساختمان

اعضاء کمیسیون مشورتی صلاحیت های علمی و فنی رشته راه و ساختمان

اعضاء کمیسیون مشورتی تشخیص صلاحیت های علمی و فنی رشته راه و ساختمان کانون استان گلستان آقایان مهندسین:

علی اکبر شاهینی(عضو و مسئول کمیسیون)، غلامرضا نوغانی، ابوالحسن میقانی، کریم هیوه چی و خانم مهندس فاطمه کاویانی