اعضاء کمیسیون مشورتی صلاحیت های علمی و فنی رشته کشاورزی و منابع طبیعی

اعضاء جدید کمیسیون مشورتی صلاحیت های علمی و فنی رشته کشاورزی و منابع طبیعی