اعضاء کميسيون مشورتی علمی و فنی رشته راه وساختمان

اعضاء کميسيون مشورتی علمی و فنی رشته راه وساختمان آقایان: مهندس حسین ارشاد عضو و مسئول مهندس حسين اسلامی مهندس سيد علیرضا مکی