آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی

 با سلام

باطلاع کارشناسان محترم می رساند که مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی از آخر تیرماه به آخر خرداد ماه تغییر یافته است.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان