آگهی دعوت به شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه کانون

آگهی دعوت به شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه کانون

با سلام، نظر به تشکیل نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالانه کانون استان گلستان ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 6/5/95 در محل هتل شهاب ناهارخوران، بدینوسیله از جنابعالی جهت شرکت در مجمع مذکور دعوت بعمل میآید.

برنامه مجمع عمومی عادی بشرح زیر:

  1. تلاوتی آیاتی از کلام ا... مجید.
  2. سرود جمهوری اسلامی ایران.
  3. خیرمقدم به مدعوین توسط مهندس کامران کبیری بالاجاده
  4. مراسم انتخاب هیئت رئیسه مجمع
  5. گزارش هیئت مدیره توسط مهندس رحمانقلی عاشری
  6. گزارش ترازنامه مالی کانون توسط مهندس عیسی مهری
  7. گزارش بازرسین توسط آقایان مهندسین: عباس واثقی و محمدرضا اخوت
  8. بررسی ترازنامه مالی کانون منتهی به اسفند ماه سال 94  توسط مجمع95
  9. ارائه بودجه پیشنهادی برای سال 1395 توسط آقای مهندس عیسی مهری
  10. پذیرایی و شام

و من ا... التوفیق

رحمانقلی عاشری

رئيس هيئت مديره کانون  كارشناسان رسمي دادگستري گلستان