اعضاء کميسيون مشورتی علمی و فنی رشته کشاورزی و منابع طبیعی

اعضاء کميسيون مشورتی علمی و فنی رشته کشاورزی و منابع طبیعی آقایان مهندسین: نورمحمد قره باش عضو و مسئول هوشیار کردجزی محمد حسین کاویانی