بیمه مسئولیت

نظرات و پیشنهادات خود را در مورد شرکت خدمات بیمه بیمه ای پشتیبان عدالت (پیوست) مبنی بر پیشنهاد بیمه مسئولیت کارشناسان رسمی  اعلام فرمائید.