عملکرد کارشناسان رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان در سال 1396

ردیف کارشناس مبلغ دریافتی در سال 1396 مبلغ دریافتی در سال 1395 مبلغ دریافتی در سال 1394 جمعاً
شهرستان گرگان 
1 غلامرضا نوغاني 220,819,076 10,000,000 142,718,000 373,537,076
2 حسين ارشاد 47,792,600 55,450,900 48,349,134 151,592,634
3 علي اكبر شاهيني 176,055,000 85,469,125 88,129,214 349,653,339
4 فاطمه كاوياني 100,961,600 47,545,000 57,951,500 206,458,100
5 حسين اسلامي 8,496,250 97,123,480 55,359,134 160,978,864
6 محمودرضا كوهستاني 56,290,000 106,470,000 43,129,000 205,889,000
7 سيد عليرضا مكي 47,929,866 5,500,000 52,151,500 105,581,366
8 محمدزمان صادقيان 47,512,250 58,840,000 26,872,852 133,225,102
9 محمد نيكخواميري 157,999,207 60,363,978 44,773,000 263,136,185
10 بهرام محجوبي 23,657,000 24,142,000 35,747,851 83,546,851
11 سيد مجيد حسيني نژاد 0 7,333,333 5,083,334 12,416,667
12 محمد كاوه 336,555,309 35,210,000 81,183,333 452,948,642
13 حسين اسدي مندي 86,490,500 3,500,000 60,263,333 150,253,833
14 مريم شاكرسراي  176,760,000 25,750,000 55,766,666 258,276,666
15 رجب مختومي 27,196,000 40,786,000 29,800,700 97,782,700
16 سحاب بيدگلي کاشانی 32,037,000   102,680,833 134,717,833
17 گل اقلان عسگري 12,820,000 4,754,750 6,055,000 23,629,750
18 مهدي قاسم نژاد 14,650,000 29,025,000 33,925,318 77,600,318
19 قربانعلي شيرزاد 0      
20 حجت اله عامري 7,600,000 13,500,000 4,900,000 26,000,000
21 رمضان پاكمهر 21,100,000 7,132,500 15,255,000 43,487,500
22 حميدرضا قمصري 23,196,000 18,158,334 26,200,000 67,554,334
23 احسان كمالي 3,500,000 8,585,000 42,466,020 54,551,020
24 محمد قنبری کلاریجانی 10,060,667 15,500,000 16,271,250 41,831,917
25 رمضان طیفوری 17,966,667 14,450,000 24,625,000 57,041,667
26 مهدی مقصودلو 81,700,000 20,090,000 16,365,500 118,155,500
27 مسعود رضوی 22,994,000 22,551,831 1,455,000 47,000,831
28 امیرساسان عربعلی 36,140,000 17,000,000 14,787,500 67,927,500
29 غلامرضا تیمور قاسم آبادی 13,040,250 29,279,081   42,319,331
30 حامد خراسانی 15,813,333     15,813,333
31 صادق دلشاد 2000000     2,000,000
32 موسی عباسی 2,000,000     2,000,000
33 مهدی قربانی 0      
34 مهدی محمدی کاهه 0      
35 ابوالقاسم باقریان کاسگری 0 0 شروع کارشناسی سال 95  
ردیف کارشناس مبلغ دریافتی در سال 1396 مبلغ دریافتی در سال 1395 مبلغ دریافتی در سال 1394 جمعاً
شهرستان آزادشهر  
36 عباس سالارنیا 16,695,000 3,000,000 27,320,000 47,015,000
شهرستان آق قلا
37 عباس واثقي 33,000,000 22,256,666 40,941,000 96,197,666
38 سيد كمال حسيني نژاد 17,000,000 0 35,050,000 52,050,000
39 سيد امير مسعودي 18,250,000 19,980,000 18,132,000 56,362,000
40 افراسياب ميرزايي 0 0 2,500,000 2,500,000
41 حمید یزدوئی 70,000,000 0 0 70,000,000
42 ملک اسماعیل دارویی 2000000 0 0 2,000,000
شهرستان بندرگز
43 محمد حسن جعفري 18,500,000 26,560,000 4,412,000 49,472,000
44 مجتبی بصیرت 10,000,000 0 0 10,000,000
شهرستان بندرترکمن
45 راميار رحماني  40,330,000 30,591,800 16,396,500 87,318,300
46 حسن مقصودلو  57,170,100 21,000,000 68,760,167 146,930,267
47 فريبرز اسماعيلي  51,694,000 9,500,000 24,746,500 85,940,500
48 محمود مخدومي 9,525,000 0 0 9,525,000
49 حسين رضوي 5,740,000 0   5,740,000
50 عبداله صفري 0 0 0 0
51 وحيد مازندراني 8,000,000 0 2,000,000 10,000,000
52 محسن شفيعي اردكاني 0 0 0 0
53 علی اکبر علیزاده مقدم 5,740,000 0 0 5,740,000
54 محمد ابراهیم پور 4,650,000 0 0 4,650,000
55 حبیب رفعتی خواجه نفس 0 0 0 0
حوزه قضائی داشلی برون
56 محسن کریمی 0 0    
شهرستان خان ببین
57 حسين محمدي  7,641,000 7,315,000 4,000,000 18,956,000
58 محمد عسگري 0 0 0 0
شهرستان علی آباد
59 محمد لطفي كتولي 13,480,000 22,400,000 17,440,000 53,320,000
60 عبدالحسين سيد قاسمي 25,000,000 0 6,000,000 31,000,000
61 ابوالحسن ميقاني 46,019,867 9,450,000 3,333,333 58,803,200
62 عبدالحميد بدراقي 0 4,500,000 3,395,000 7,895,000
63 رحمت اله يزدانپور  5,000,000 4,340,000   9,340,000
64 علي داورزني 110,000,000 10,000,000 3,000,000 123,000,000
65 مهدي خاكي 3,000,000 0 4,000,000 7,000,000
ادامه شهرستان علی آباد
ردیف کارشناس مبلغ دریافتی در سال 1396 مبلغ دریافتی در سال 1395 مبلغ دریافتی در سال 1394 جمعاً
66 علي عباسي مقدم 3,000,000 2,500,000   5,500,000
67 بهنام ملك محمودي 0 0 7,275,000 7,275,000
68 علي زنگانه 12,250,000 20,000,000 11,543,000 43,793,000
69 جعفر خاندوزی 2,000,000 0 4000000 6,000,000
70 سید تقی میردیلمی 0 0 15,330,000 15,330,000
71 داود گیلک حکیم آبادی 0 0 0 0
72 علیرضا تخم افشان 0 0 0 0
شهرستان فاضل آباد
73 غدير ابرسيجي 84,038,540 10,000,000 18,971,500 113,010,040
74 محمدجرجاني 30,753,934 106,666,000 86,666,000 224,085,934
75 پرويز مهماندوست 134,490,000 0 31,055,500 165,545,500
76 حميدرضا كريم زاده 115,500,000 20,000,000 50,958,167 186,458,167
شهرستان کردکوی
77 عادل مصدقي 21,136,870 98,943,333 38,188,900 158,269,103
78 احمد سردارزاده مجد 6,000,000 0 13,205,000 19,205,000
79 علي حاجي پروانه 0 2,000,000 10,205,000 12,205,000
80 فرهنگ خلیلی 0 0 10,478,750 10,478,750
81 عبداله مهدوی 19,600,000 0 4,400,000 24,000,000
82 قدرت اله مفرد 0 0 0 0
شهرستان کلاله
83 عبدالغفور قزاقي 10,750,000 0 2,000,000 12,750,000
84 رضا گزمه 7,755,625 15,462,500 16,100,000 39,318,125
85 هادي گزمه 14,050,000 0 15,400,000 29,450,000
86 سلطانعلي عباسي 10,750,000 2,000,000   12,750,000
شهرستان کمالان
87 آرش جوادی 0 0 0 0
88 حسین ربیعی 0 0 0 0
شهرستان گالیکش
89 رضا آزاده  27,137,500 18,900,000   46,037,500
90 عبدالحسین خسروی 0 0    
91 محسن خسروی 0 0 شروع کارشناسی سال 95  
شهرستان گنبد کاووس
ردیف کارشناس مبلغ دریافتی در سال 1396 مبلغ دریافتی در سال 1395 مبلغ دریافتی در سال 1394 جمعاً
92 آق اويلي عظيمي 45,174,772 22,052,500 42,654,000 109,881,272
93 علي اكبر صيامي  30,500,000 79,415,135 64,636,060 174,551,195
94 كريم هيوه چي 157,908,400 114,768,900 85,741,394 358,418,694
95 مهدي خوزين 60,126,403 4,400,000 65,518,000 130,044,403
96 جواد مسگريان 17,310,792 0 69,441,393 86,752,185
97 علي مهماندوست 18,024,992 17,387,500 47,583,333 82,995,825
98 رضا نيكزاد 27,281,620 30,039,000 28,665,000 85,985,620
99 رضا عرفانيان 24,950,792 0 0 24,950,792
100 عبدالوهاب قزلجه 90,144,100 4,170,000   94,314,100
101 دانيال اسدي 45,742,100 74,327,850 35,463,750 155,533,700
102 عبدالصالح بازيار 12,425,000 38,110,318 12,741,250 63,276,568
103 رجب محمد میهن  26,645,000 0 65,518,000 92,163,000
104 عبدالغفور یاپنگ غراوی 5,700,000 3,670,000 2,000,000 11,370,000
105 حمیدرضا یوسفی 0 0 0 0
106 کمال همتی 0 0   0
107 حسن تختی مقدم 0 0   0
108 اسلام خرمالی 0 0   0
109 شهاب موسی زایی 0 0   0
110 عظیم کر 0 0 10,000,000 10,000,000
111 عوض قاری آق ارکاکلی 0 0 شروع کارشناسی سال 95  
شهرستان مراوه تپه
112 شهرام كوسه غراوي 0 0 0  
شهرستان مینودشت
113 مهدي شيخي 4,800,000 14,508,750 12,247,780 31,556,530
114 مهران بسطامي مفرد 12,500,000   16,236,990 28,736,990
115 سلطانعلي قره سوفلو 0 0 2000000 2,000,000
شهرستان نوکنده
116 محمدرضا کلائی 0 0    
117 محمود سروی 0 0