آگهی دعوت به شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه کانون

آگهي دعوت به شرکت در مجمع عمومي عادي سالانه کانون

با سلام، نظر به تشکيل مجمع عمومي عادي سالانه کانون استان گلستـان ساعت 17 روز سـه شنبه مورخ 29/03/1397 در محل هتل شهاب ناهارخوران، بدينوسيله از جنابعالي جهت شرکت در مجمع مذکور دعوت بعمل ميآيد.

برنامه مجمع عمومي عادي بشرح زير:

 1. تلاوتي آياتي از کلام ا... مجيد.
 2. سرود جمهوري اسلامي ايران.
 3. خيرمقدم به مدعوين توسط مهندس کامران کبيري بالاجاده
 4. مراسم انتخاب هيئت رئيسه مجمع
 5. سخنرانی جناب آقای دکتر محمود حسن پور
 6. گزارش هيئت مديره توسط مهندس رحمانقلي عاشري
 7. گزارش ترازنامه مالي کانون توسط مهندس آقای محمد مهدی احمد دوست
 8. گزارش بازرسين توسط آقايان مهندسين: عباس واثقي و محمدرضا اخوت
 9. بررسي ترازنامه مالي کانون منتهي به اسفند ماه سال 96  توسط مجمع 97
 10. ارائه بودجه پيشنهادي براي سال 1397 توسط آقاي مهندس نورمحمد قره باش
 11. پذيرايي و شام

 

هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان