دستور العمل شیوه تدوین و ارائه گزارش ها و نظریه های کارشناسی

دستورالعمل کلی تدوین گزارش و نظریه کارشناسی:

 

 https://drive.google.com/open?id=0BxXrNqkDix7vNER3MlhYeVI0RUxfNnlSNUpwZFlxZVBzUW9j

 

لینک دستورالعمل تدوین گزارش رشته راه و ساختمان:

https://drive.google.com/open?id=0BxXrNqkDix7vQUJyclBwNHgwM2l6UUpla2pMZTFkY19tVHBV

لینک دستورالعمل تدوین گزارش رشته کشاورزی:

https://drive.google.com/open?id=0BxXrNqkDix7vcDJ4ek0zYzh5ZWVzN2s3ZnFUSEdrT25XQ3BN

لینک دستورالعمل تدوین گزارش رشته  وسائط نقلیه موتوری زمینی:

https://drive.google.com/open?id=0BxXrNqkDix7vMTdPVTFNcTNsd21tVlhsS29yQXltcmdaNks0