فراخوان شورایعالی در بخش مجله کارشناس

فراخوان شورایعالی در بخش مجله کارشناس

دفتر مجلسه کارشناس امادگی خود را جهت درافت نقطه نظرات ارزنده همکاران و نیز مقالات علمی و تجربی براساس «راهنمای نویسندگان» مندرج در بخش «مجله کارشناس» اعلام میدارد