فراخوان ثبت نام ارکان کانون

 با سلام بدینوسیله  مراتب  تشکیل مجمع عمومی کانون بمنظور انتخاب ارکان کانون ، باطلاع میرسد، داوطلبان عضویت در هیئت مدیره ، دادستانی و بازرسین کانون واجد الشرایط بشرح ماده 9 قانون کانون جهت ثبت نام ظرف مدت ده روز از تاریخ 2 دی ماه 1397 به دفتر کانون مراجعه فرمایند.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان