آخرین مهلت تحویل فیش در سال 1397

آخرین مهلت تحویل فیش در سال 1397  روز 4 شنبه مورخ 15 اسفند  1397 می باشد . بدیهی است پس از تاریخ فوق هیچگونه فیشی تحویل گرفته نخواهد شد