انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان استان گلستان

عدم پذیرش تعهدات قانونی مجریان ذیصلاح در مرحله تخریب ساختمانها

دانلود فایل