اعلام اسامی واجدین الشرایط کاندیداتوری در ارکان کانون

اعلام اسامی واجدین الشرایط کاندیداتوری در ارکان کانون

اسامی کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره

 

اسامی کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره
ردیف نام خانوادگی نام
1 اسدی دانیال
2 اسکندرلی عید محمد
3 اسلانی کتولی رضا
4 پاکمهر رمضان
5 تزری عبدالرحمن
6 جعفری محمدحسن
7 جمال لیوانی مهدی
8 حسینی سید عبداله
9 حسینی سید محمد
10 خاندوزی جعفر
11 دلشاد صادق
12 رضوی مسعود
13 سید هاشمی سید ابراهیم
14 شاهینی علی اکبر
15 شیخی احمد
16 عاشری رحمانقلی
17 عالیشاه عمران
18 عباسی مقدم علی
19 عقیلی سید داریوش
20 قدیریان حسن
21 کبیری بالاجاده کامران
22 گرکز منصور
23 لطفی کتولی محمد
24 محمدی الیاسیان گلدی مراد
25 مهاجری محمد
26 مهدوی عبداله
27 مهری عیسی
28 مهماندوست پرویز
     
     
اسامی کاندیداهای عضویت در دادستانی کانون
ردیف نام خانوادگی نام
29 حسینی بالاجاده سید احمد
30 واثقی عباس
31 عظیمی پور نعمت اله
اسامی کاندیداهای عضویت در بازرسی کانون
ردیف نام خانوادگی نام
32 امیری حسن
33 ثمری قراماخر احمد
34 حسینی نژاد سید مجید
35 شریفی حسین
36 عاشقان ابراهیم
37 قدیمی علی اصغر
38 کریم زاده حمیدرضا
39 مسعودی یوسفعلی