| امروز جمعه 29 تیر 1403

نظام نامه انتخابات ارکانون

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

نظام‌نامه انتخابات ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 

مقدمه :

جهت برقراری نظم و هماهنگی برای انتخاب ارکان کانون ها (اعضاء هیأت مدیره ، بازرسان ، دادستان انتظامی) و یکنواختی در برگزاری آن در سراسر کشور به استناد بندهای ح ، ط و تبصر ۲ ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و در جهت اجرائی نمودن مواد ۶ ، ۸ ، ۹ و ۱۰ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوبه ۱۸/۰۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و استفاده از افراد کارآمد برای اداره مطلوب کانون ها و به لحاظ جلوگیری از هرگونه شائبه های فردی ، گروهی و انحصاری در مسیر مسئولیت انتقال هیأت مدیره ها به دوره های بعدی و مستفاد از مواد ۱۷ و ۲۲ آئین نامه اجرائی قانون این نظام نامه در جلسه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۴ شورای عالی تصویب گردید .

 

ماده ۱- هیأت مدیره هر کانون موظف است رأساً یا از طریق انتخاب هیأت اجرائی حداقل ۶ ماه قبل از پایان دوره مدیریت خود مقدمات انتخاب ارکان جدید کانون را فراهم نماید .

 

ماده ۲- هیأت مدیره نسبت به برنامه ریزی و زمانبندی برای درج آگهی توسط شورای عالی و اطلاع رسانی از طرق مختلف برای جذب و پذیرش کاندیداهای ارکان کانون اقدام و زمان درج آگهی و عنوان روزنامه کثیرالانتشار و زمان دریافت و فرم تقاضا را با شورای عالی هماهنگ می نماید .

 

ماده ۳- برای برگزاری انتخابات طبق بند الف ماده ۶ قانون کارشناسان رسمی دادگستری بایستی طوری برنامه ریزی شود که حتی الامکان انتخابات در جلسه عادی همزمان با مجمع عمومی و در سه ماهه اول سال برگزاری گردد .

تبصره- در صورت تشخیص هیأت مدیره کانون و تأئید ناظر شورای عالی ، می توان انتخابات ارکان کانون استان را در مجمع عمومی عادی بعدی یا فوق العاده خاص انتخابات که بصورت مجزا برگزاری می گردد انجام داد ، که در آن جلسه صرفاً معرفی کاندیداها و رأی گیری برای انتخابات انجام شود (اجرایی شدن تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون) .

 

ماده ۴- پس از دریافت تقاضای کاندیداها در مهلت مقرر اعلام شده در آگهی داخلی کانون و روزنامه های کثیرالانتشار ، هیأت مدیره کلیه مدارک داوطلبان را با ماده ۹ قانون کانون کارشناسان رسمی تطبیق داده و لیست اسامی داوطلبانی که مدارک آنها منطبق با ماده ۹ مذکور می باشد را برای معرفی به کمیسیون ماده ۱۳ به شورای عالی اعلام می نماید .

 

ماده ۵- شورای عالی پس از اخذ نظر کمیسیون ماده ۱۳ نتیجه نهائی را به مدیریت کانون مربوطه اعلام می دارد تا نسبت به ادامه برنامه انتخابات همزمان با مجمع عادی و یا فوق العاده برای برگزاری انتخابات اقدام گردد .

 

ماده ۶- هیأت مدیره به کاندیداهای تأئید شده توسط کمیسیون ماده ۱۳ (شورای عالی) ابلاغ می نماید تا با رعایت شئونات حرفه ای و اخلاقی نسبت به معرفی خود از طریق تهیه خلاصه سوابق تحصیلی ، اعتباری ، تألیفاتی ، علمی ، تجربی ، حرفه ای و اجتماعی و سایر موارد و ارائه آن به هیأت مدیره تا یک هفته قبل از برگزاری انتخابات اقدام نماید و هیأت مدیره این خلاصه سوابق ارائه شده داوطلبان را در روز رأی گیری در اختیار رأی دهندگان می گذارد تا با اطلاع از سوابق مذکور رأی دهند .

 

ماده ۷- هرگونه انجام تبلیغات خارج از روش فوق که باعث اهانت و ایجاد سوء نیت نسبت کانون و کاندیداها باشد تخلف انتظامی محسوب شده و براساس بند ۵ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان سوء رفتار محسوب می گردد . اینگونه تخلفات در صورت انجام بایستی به شورای عالی گزارش گردد .

 

ماده ۸- نحوه و چگونگی انتخابات (عادی یا الکترونیکی) و زمان برگزاری آن را هیأت مدیره کانون تعیین و کارت مجوز ورود به جلسه مجمع ، فرم برگه های انتخاباتی (بدون نام) در سه بخش تفکیک شده ، اعضای هیأت مدیره ، بازرس و دادستان ، مهرهای اختصاصی انتخابات قبل از برگزاری مجمع توسط هیأت مدیره تهیه می گردد .

کارت و مجوز ورود به جلسه با شماره و محل ثبت نام و شماره عضویت اعضاء و نوع انتخابات تهیه می گردد و برگه های رأی بدون هرگونه شناسه ای از رأی دهنده و فقط با مهر انتخابات و امضاء حداقل ۳ نفر از اعضاء هیأت نظارت در مجمع معتبر می باشد که پس از رسمی شدن جلسه مجمع و انتخاب ناظرین مهر و امضاء می گردد .

 

ماده ۹- اطلاع رسانی برای نحوه دعوت اعضاء به مجمع عمومی عادی ، نوبت اول ، نوبت دوم یا فوق العاده به نحو مطلوب براساس برنامه تنظیمی هیأت مدیره انجام می شود . اطلاع رسانی می تواند از طریق ایمیل ، پیامک ، مکاتبه ، پست سفارشی ، دعوت تلفنی و ارسال فکس و یا هر روش دیگر قابل اجراء انجام پذیرد .

 

ماده ۱۰- در تاریخ برگزاری مجمع عادی نوبت اول و یا فوق العاده که در آن انتخابات برگزار می گردد ناظر شورای عالی بر حسن جریان انتخابات نظارت نموده و هرگونه تخلفی را به شورای عالی جهت اتخاذ تصمیم لازم گزارش می نمایند .

ماده ۱۱- کارشناسان عضو در هر کانون هنگام ورود به محل مجمع شناسائی و احراز هویت شده و با کارت عادی و یا الکترونیکی و تأئید اعتبار پروانه و عدم تعلیق آن نسبت به دریافت کارت و مجوز ورود به جلسه و شماره عضویت ثبت نام می نمایند

(در صورت وجود سیستم الکترونیکی تحویل کد شناسائی ورود به سیستم به عضو کانون از قبل اعلام می گردد) . برای دریافت برگه و مجوز ورود به جلسه مجمع حضور عضو الزامی و وکالت نامه مورد پذیرش نیست .

 

ماده ۱۲- پس از رسیدن تعداد حاضرین به حد نصاب قانونی مجمع ، نسبت به انتخاب رئیس سنی مجمع اقدام و بلافاصله انتخاب هیأت رئیسه اصلی (یک نفر رئیس مجمع و دو نفر منشی) انجام و پس از آن روند عادی برگزاری مجمع و ارائه گزارشها و مصوبات

(براساس ماده ۸ قانون) شکل می گیرد و قبل از شروع گزارشها نسبت به انتخاب ۵ نفر ناظر از بین اعضاء حاضر برای برگزاری انتخابات توسط مجمع اقدام می گردد . (اعضاء هیأت رئیسه مرکب از ۱ نفر رئیس+ ۲ نفر منشی برای اداره جلسه باضافه ۵ نفر ناظر ، برای امضاء اوراق رأی و شمارش آراء) همزمان با ارائه گزارشات هیأت مدیره در مورد امور مالی ، برنامه ، بودجه ، صورتهای مالی توسط رئیس هیأت مدیره و بازرسان به مجمع و پاسخ به سؤالات کتبی حاضرین توسط هیأت مدیره ، بازرسین و سایر ارکان هیأت نظارت مجمع نسبت به امضاء و ممهور نمودن برگه های آراء بدون نام اقدام می نمایند . هر برگه رأی حداقل بایستی دارای ۳ امضاء از اعضاء نظارت و مهر انتخابات باشد .

 

ماده ۱۳- در جریان برگزاری مجمع پس از اتمام گزارشهای عادی مجمع و تصویب و تأئید مصوبات ، اعضاء هیأت نظارت با هماهنگی رئیس منتخب مجمع نسبت به دریافت کارت های حضور اعضاء در مجمع اقدام و در ازاء دریافت هر کارت نسبت به تحویل یک برگ رأی امضاء شده به عضو اقدام نموده و مجموعه کارت های حضور اعضاء وبرگه های تحویل انتخابات عیناً در صورتجلسه مجمع درج می گردد .

 

ماده ۱۴- قبل از شروع رأی گیری خالی بودن صندوق های رأی به رؤیت اعضاء هیأت نظارت و اعضاء مجمع رسانیده شده و سپس درب آن بسته و ممهور می گردد .

 

ماده ۱۵- پس از اعلام پایان زمان نهائی دریافت برگه های آراء حاضرین در مجمع توسط ریاست مجمع و یا انجام انتخابات الکترونیکی بوسیله ریاست مجمع با حضور هیأت رئیسه و هیأت نظارت و ناظر شورای عالی نسبت به بازگشائی صندوق های رأی اقدام و به صورت دستی و یا بصورت رایانه ای نسبت به شمارش آراء اقدام و نتیجه در صورتجلسه ثبت می گردد .

 

ماده ۱۶- هیأت رئیسه مجمع عمومی و هیأت ناظر و نماینده شورای عالی موظفند در جریان انجام انتخابات از ابتدا تا خاتمه رأی گیری و قرائت آراء و تنظیم و امضاء صورتجلسه مربوطه حضور داشته باشند .

 

ماده ۱۷- تنظیم صورتجلسه مجمع شامل روند حضور و ثبت تعداد اعضاء حاضر ، ثبت انتخابات هیأت رئیسه سنی و هیأت رئیسه اصلی و ناظرین و ثبت گزارشها و مصوبات و نتایج کامل رأی گیری ها و گزارش انتخابات ، تعداد آراء قرائت شده برای کلیه کاندیداها

و ارکان توسط منشی ها مکتوب و توسط منشی ها مکتوب و توسط اعضاء هیأت رئیسه مجمع و هیأت نظارت تأئید می گردد .

 

تبصره- چنانچه در جریان برگزاری مجامع کانونها ، فرد ، افراد یا گروهی با هر شیوه ای اقدام به طرح هرگونه مطلب غیرمرتبط و یا اخلال در مجمع و ایجاد بی نظمی و یا رفتاری که موجب اخلال در برگزاری جلسات و یا تأخیر در انتخابات نمایند ، گزارش آن با ذکر موارد توسط رئیس مجمع جهت رسیدگی به شورای عالی اعلاممی گردد (براساس بند ۵ ماده ۲۶ قانون) .

 

ماده ۱۸- هیأت رئیسه مجمع عمومی لیست کامل و دقیق اعضاء شرکت کننده در مجمع عمومی را اخذ و ضمیمه صورتجلسه می نمایند تا پس از اعلام نتیجه آراء جهت رعایت مفاد ماده ۳۹ آئین نامه اجرائی فقط اعتراضاتی را بپذیرد که از سوی اعضاء شرکت کننده

در جلسه مجمع عمومی ارائه می گردد .

 

ماده ۱۹- چنانچه شکایتی از روند انتخابات در مهلت مقرر قانونی واصل شود براساس ماده ۴۰ الی ۴۲ آئین نامه اجرائی اقدام و چنانچه اعرتضای واصل نشده باشد ، کانون مربوطه بلافاصله لیست داوطلبان انتخاب شده را با مشخصات کامل و صورتجلسه مجمع

و مدارک مربوط به شورای عالی ارسال می نماید .

 

ماده ۲۰- پس از صدور احکام ارکان و مسئولان منتخب کانونها از سوی رئیس شورای عالی و ابلاغ آن ، جلسه هیأت مدیره با رعایت مفاد ماده ۴۴ آئین نامه و تبصره های آن تشکیل و نسبت به انتخاب هیأت رئیسه و تقسیم مسئولیت ها در کانون مطابق موضوع

ماده ۱۱ قانون اقدام و نتیجه جهت صدور ابلاغ لازم بعدی فوراً به شورای عالی اعلام می شود .

 

ماده ۲۱- تا زمان صدور احکام هیأت مدیره و سایر ارکان کانون و تحویل و تحویل حداکثر ظرف دو هفته هیأت مدیره قبلی کانون با نظارت بازرسان منتخب جدید کماکان عهده دار مسئولیت های قانونی محوله بوده و انجام وظیفه خواهند نمود .

 

ماده ۲۲- عضویت همزمان اعضاء در ارکان کانون کارشناسان ممنوع می باشد . در هر دوره اعضاء فقط مجاز به عضویت در یکی از ارکان کانون کارشناسان خواهند بود .

 

ماده ۲۳- اسناد و مدارک انتخابات که توسط هیأت رئیسه و ناظران مجمع لاک و مهر و امضاء شده تا پایان صدور احکام توسط شورای عالی نزد بازرسان منتخب جدید باقی می ماند .

 

ماده ۲۴- این نظام نامه با ۲۴ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۴ به تصویب شورای عالی رسید .

 

 

مرتضی محمدخان

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است. طراحی ، اجرا و پشتیبانی RMS