| امروز جمعه 29 تیر 1403

نظام نامه نقل و انتقالات

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

  نظام نامه نقل و انتقال کارشناسان رسمی دادگستری

به استناد بندهای ب و ج ماده ۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری و در اجرای بند یک از هدف ۷ برنامه چهار ساله دوره چهارم شورای عالی در خصوص نحوه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی، این نظام نامه در جلسه روز ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ کمیسیون تدوین نظام نامه ها مورد تائید قرار گرفت و در جلسه روز ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ شورای عالی تصویب شد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.

انتقال کارشناسان به صورت های ذیل قابل اعمال است:

تعاریف:

منطقه مرکزی: شهرستان مرکز استان و محدوده های همجوار به تشخیص هیئت مدیره کانون استان.

منطقه: شهرستان یا تجمیع چند شهرستان یا محدوده های همجوار در یک استان است که کانون های استان تعیین می کنند.

ماده۱: از منطقه ای به منطقه ای دیگر در همان استان، به استثنای استان تهران

۱ موافقت هیئت مدیره.

۲ داشتن حداقل ۳ سال سابقه کارشناسی.

۳ وجود حداقل ۴ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در منطقه مبداء

ماده۲: از منطقه ای به منطقه مرکزی همان استان، به استثنای استان تهران

۱ موافقت هیئت مدیره.

۲ داشتن حداقل ۸ سال سابقه کار کارشناسی.

۳ وجود حداقل ۴ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در منطقه مبداء.

ماده۳: از منطقه مرکزی به منطقه ای دیگر در همان استان

۱ موافقت هیئت مدیره.

ماده ۴: از منطقه ای در یک استان به منطقه ای در استان دیگر، به استثنای منطقه مرکزی استان مقصد و استان تهران

۱ موافقت هیئت مدیره استان های مبداء و مقصد.

۲ داشتن حداقل ۱۱ سال سابقه کارشناسی.

۳ وجود حداقل ۴ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در منطقه مبداء.

ماده۵: از منطقه ای در یک استان به منطقه مرکزی در استان دیگر، به استثنای استان تهران

۱ موافقت هیئت مدیره مبداء و مقصد.

۲ داشتن حداقل ۱۲ سال سابقه کارشناسی.

۳ وجود حداقل ۴ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در منطقه مبداء.

ماده۶: از منطقه مرکزی در یک استان به منطقه ای در استان دیگر، به استثنای استان تهران

۱ موافقت هیئت مدیره مبداء و مقصد.

ماده ۷: از منطقه مرکزی در یک استان به منطقه مرکزی استان دیگر، به استثنای استان تهران

۱ موافقت هیئت مدیره استان های مبداء و مقصد.

۲ داشتن حداقل ۱۱ سال سابقه کار کارشناسی.

۳ وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء.

ماده۸: از منطقه ای در یک استان به منطقه ای در استان تهران

۱ موافقت هیئت مدیره استان های مبداء و مقصد.

۲ داشتن حداقل ۱۱ سال سابقه کار کارشناسی.

۳ وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء.

ماده۹: از منطقه ای در یک استان به منطقه مرکزی استان تهران

۱ موافقت هیئت مدیره استان های مبداء و مقصد.

۲ داشتن حداقل ۱۳ سال سابقه کار کارشناسی.

۳ وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء.

ماده۱۰: از منطقه مرکزی در یک استان به منطقه ای در استان تهران

۱ موافقت هیئت مدیره استان های مبداء و مقصد.

۲ داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار کارشناسی.

۳ وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء.

ماده۱۱: از منطقه مرکزی در یک استان به منطقه مرکزی استان تهران

۱ موافقت هیئت مدیره استان های مبدا و مقصد.

۲ داشتن حداقل ۱۲ سال سابق کار کارشناسی.

۳ وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء.

ماده۱۲: از منطقه ای در استان تهران به منطقه در استان دیگر

۱ موافقت هیئت مدیره استان های مبداء و مقصد.

۲ وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء.

ماده۱۳: از منطقه ای در استان تهران به منطقه مرکزی در استان دیگر

۱ موافقت هیئت مدیره استان های مبداء و مقصد.

۲ داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار کارشناسی.

۳ وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء.

ماده۱۴: از منطقه مرکزی تهران به منطقه ای در استان دیگر

۱ موافقت هیئت مدیره استان های مبداء و مقصد.

۲ وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء.

ماده۱۵: از منطقه مرکزی استان تهران به منطقه مرکزی در استان دیگر

۱ موافقت هیئت مدیره استان های مبداء و مقصد.

۲ وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء.

ماده۱۶: از منطقه ای در استان تهران به منطقه دیگر در استان تهران

۱ موافقت هیئت مدیره.

۲ داشتن حداقل ۳ سال سابقه کار کارشناسی.

۳ وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء.

ماده ۱۷: از منطقه ای در استان تهران به منطقه مرکزی استان تهران

۱ موافقت هیئت مدیره.

۲ داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار کارشناسی.

۳ وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء.

ماده۱۸: از منطقه مرکزی استان تهران به منطقه ای در استان تهران

۱ موافقت هیئت مدیره

تبصره۱: هیئت مدیره کانون های استان ها می توانند شرط آزمون و نصاب مربوطه برای انتقال به مقصد تصویب نمایند.

تبصره۲: چنانچه در تقسیمات کشوری تغییراتی حاصل شود در خصوص شرایط جدید، تصمیمات شورای عالی نافذ خواهد بود.

تبصره۳: آن دسته از کارشناسانی که عهده دار نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا دارای عنوان وزیر در هیئت دولت هستند، در صورت درخواست، انتقال ایشان به محل مورد تقاضا با موافقت شورای عالی ممکن است.

تبصره۴: انتقال به صورت موقت

در موارد اضطراری که به دلایل مختلف از جمله حوادث غیر مترقبه، مثل زلزله و جنگ و نظایرآن، انتقال موقت کارشناس را ایجاب نماید به تشخیص و تائید کانون های مبداء و مقصد برای مدت یک سال به صورت میهمان انتقال موقت صورت می گیرد، در مدت مذکور انجام امور کارشناسی در زمینه قسمتی یا تمام صلاحیت های مندرج در پروانه کارشناسی در محل ماموریت طبق موافقت کانون مقصد بلامانع بوده و کارشناس از لحاظ شرکت در مجامع عمومی و دادن رای و داوطلبی انتخاب در هیئت مدیره یا دادستان یا بازرس تابع کانون مبداء است. لکن از لحاظ تخلفات انتظامی رسیدگی به تخلفات زمان ماموریت در صلاحیت دادگاه انتظامی محل ماموریت است.

ماده۱۹: شرط موافقت با تقاضای نقل و انتقال دائم در صورت داشتن محکومیت انتظامی از درجه ۲ و به بالا( مطابق بند ب ماده ۲۶ قانون) منوط به سپری شدن مدت محکومیت انتظامی متقاضی است.

این نظام نامه شامل ۱۹ ماده و ۴ تبصره می باشد که در کمیسیون تدوین نظام نامه ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ تائید و در جلسه روز ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ به تصویب شورای عالی کارشناسان رسمی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست. کلیه نظام نامه های قبلی ذیربط، از جمله نظام نامه های مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۱۲ و ۱۳۸۲/۰۹/۰۵ و ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ شورای عالی کان لم یکن می شود.

                                                                                                                                         طهماسب مظاهری

                                                                                                                                         رئیس شورای عالی

 

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است. طراحی ، اجرا و پشتیبانی RMS